Zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem

Urlop rodzicielski oraz szybsze wejście w życie zwiększonego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego – to główne zmiany wprowadzone nowelizacją.

17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem art. 34 ust. 2-5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.).

Ustawa wprowadziła m.in. następujące zmiany:

  • określenie maksymalnej długości okresu urlopu macierzyńskiego, który może przypadać przed porodem na 6 tygodni;
  • przyspieszenie czasu wejścia w życie zwiększonego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (oraz odpowiednio urlopu na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Po wejściu w życie ustawy urlopy te wynoszą do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i do 8 tygodni w przypadku ciąży mnogiej – przed zmianą taki wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego (oraz odpowiednio urlopu na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego) miał przysługiwać dopiero od 2014 roku;
  • możliwość wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego (oraz odpowiednio urlopu na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego) także w dwóch częściach, w tym również przez pracownika-ojca;
  • nową instytucję urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni (niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie), do wykorzystania bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, jednorazowo albo nie więcej niż w trzech przypadających bezpośrednio jedna po drugiej częściach (każda co najmniej po 8 tygodni). Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice, z zastrzeżeniem łącznego wymiaru urlopu rodzicielskiego do 26 tygodni;
  • wydłużenie możliwości skorzystania z urlopu wychowawczego, do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Zgodnie z ustawą miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okresu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, zaś miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego, miesięczny zasiłek macierzyński za cały okres tych urlopów wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Agnieszka Lisiecka, Zespół Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy