Zdolność upadłościowa jako przesłanka dopuszczalności prowadzenia egzekucji grupowej wobec dłużnika | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zdolność upadłościowa jako przesłanka dopuszczalności prowadzenia egzekucji grupowej wobec dłużnika

Polskie prawo przewiduje dwa tryby przymusowego egzekwowania wierzytelności: w trybie postępowania egzekucyjnego i w trybie postępowania upadłościowego. Ten drugi tryb wymaga jednak istnienia po stronie dłużnika tzw. zdolności upadłościowej.

Częstym problemem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest niewywiązywanie się przez kontrahentów z ich zobowiązań. Nierzadko powoduje to konieczność przymusowego egzekwowania przez przedsiębiorców przysługujących im wierzytelności. Polskie prawo zna dwa zasadnicze tryby przymusowego egzekwowania wierzytelności. Pierwszym z nich jest zwyczajne postępowanie egzekucyjne, mające charakter egzekucji indywidualnej: wierzyciel samodzielnie dochodzi w zainicjowanym przez siebie postępowaniu należności od dłużnika. Drugim trybem przymusowego egzekwowania wierzytelności jest postępowanie upadłościowe, mające charakter egzekucji grupowej, tj. wspólnego dochodzenia należności przez ogół wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika, w specjalnym reżimie ustawowym.

Należy jednak wskazać, że dochodzenie roszczeń w ramach postępowania upadłościowego nie może mieć zastosowania wobec podmiotów nieposiadających tzw. zdolności upadłościowej. Jest to poważne ograniczenie możliwości egzekwowania należności od niewypłacalnych dłużników, stawiające potencjalnych wierzycieli w niekorzystnej pozycji. W praktyce bowiem sama możliwość popadnięcia w stan upadłości często działa mobilizująco i motywująco na dłużników mających przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze zdolności upadłościowej nie posiadają: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, uczelnie, instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy (chyba że ustawa ta stanowi inaczej), a także instytucje i osoby prawne utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą.

Warto się przyjrzeć zwłaszcza tym ostatnim kategoriom podmiotów nieposiadających zdolności upadłościowej. Wprawdzie profesjonalista uczestniczący w obrocie gospodarczym powinien zdawać sobie sprawę z niemożności ogłoszenia upadłości Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Jednak np. katalog podmiotów, które nie posiadają zdolności upadłościowej z tego powodu, że zostały utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, jest w zasadzie otwarty. Co więcej, niejednokrotnie z przepisów prawa nie wynika w sposób oczywisty, czy podmioty funkcjonujące w obrocie są tworzone jedynie w wykonaniu upoważnienia nadanego ustawą (i w konsekwencji posiadają zdolność upadłościową), czy też zostały utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, i tym samym nie posiadają zdolności upadłościowej. W praktyce nierzadko mogą zatem powstawać wątpliwości co do dostępnych trybów egzekwowania wierzytelności. Z tego względu przy nawiązywaniu przez przedsiębiorców współpracy gospodarczej z podmiotami działającymi na styku sfer publicznej i prywatnej wskazane jest zachowanie należytej staranności i uzyskanie odpowiedniej wiedzy na temat dostępnych trybów dochodzenia roszczeń od potencjalnych kontrahentów.

Celem zilustrowania gospodarczej doniosłości zagadnienia należy wskazać, że zdolności upadłościowej nie posiadają np. spółki utworzone zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w tym spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. czy PKP CARGO S.A. Ponadto zdolności upadłościowej nie posiadają także uczelnie niepubliczne, jako że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym posiadają one – identycznie jak uniwersytety publiczne – status uczelni w rozumieniu tejże ustawy. Brak zdolności upadłościowej cechuje także spółki celowe utworzone w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dotyczy to także spółek zajmujących się zarządzaniem obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012. Wydaje się, że nie mają zdolności upadłościowej także drogowe spółki specjalnego przeznaczenia tworzone w trybie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, które w szczególności zajmują się budową i eksploatacją autostrad na zasadach ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Piotr Wcisło, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy