Piotr Wcisło | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Piotr Wcisło

Wykonywanie umów w warunkach epidemii
Nawet tak niecodzienne okoliczności jak pandemia nie powodują uchylenia ogólnej zasady prawa umów, zgodnie z którą umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda). Nie oznacza to jednak, że obecna sytuacja pozostaje bez wpływu na treść i wykonywanie zobowiązań wynikających z umów.
Wykonywanie umów w warunkach epidemii
Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje indywidualne prawo kontroli regulowane w art. 212 Kodeksu spółek handlowych. Prawo kontroli służy każdemu ze wspólników, jednak z oczywistych względów ma ono szczególne znaczenie dla wspólników mniejszościowych, których siła głosów na zgromadzeniu wspólników nie pozwala realnie kształtować składu zarządu spółki. Niemniej jednak prawo kontroli może być cennym narzędziem także dla wspólników większościowych, zwłaszcza jeśli zarządzanie spółką powierzono profesjonalnym menedżerom powołanym do zarządu spółki, a wspólnicy większościowi nie mają w zarządzie swoich przedstawicieli.
Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego
Jeśli przyjmiemy mandat karny, staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru. Czy to oznacza, że nie ma żadnej możliwości uchylenia takiego mandatu?
Możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego
Termin zamknięcia transakcji M&A a prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu niepublicznej spółki akcyjnej
Przepisy Kodeksu spółek handlowych szczegółowo regulują zasady uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. Wynikające z nich uwarunkowania prawne należy brać pod uwagę przy planowaniu ram czasowych transakcji M&A, aby odpowiednio zabezpieczyć prawa kupującego akcje, a w szczególności możliwość uczestnictwa przez niego w walnym zgromadzeniu niepublicznej spółki akcyjnej po zamknięciu transakcji.
Termin zamknięcia transakcji M&A a prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu niepublicznej spółki akcyjnej
Przeniesienie własności akcji na okaziciela a obowiązek wydania akcji
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do przeniesienia własności akcji konieczny jest element realny w postaci przeniesienia posiadania akcji imiennych lub wydania akcji na okaziciela. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga dodatkowo zawarcia umowy pomiędzy zbywcą i nabywcą (na samym dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie), natomiast przeniesienie akcji na okaziciela może nastąpić nawet bez zawarcia formalnej umowy, poprzez samo wydanie akcji. Zważywszy doniosłe skutki prawne wydania dokumentu akcji na okaziciela, trzeba rozważyć, jak należy rozumieć termin „wydanie akcji”.
Przeniesienie własności akcji na okaziciela a obowiązek wydania akcji
Nieświęty Mikołaj
Święty Mikołaj zazwyczaj kojarzy się nam z miłym panem z siwą brodą w czerwonym kostiumie, który wchodzi do naszego domu przez komin i zostawia nam prezenty pod choinką (lub, jak kto woli, w skarpecie nad kominkiem). Ale czy aby na pewno działania Mikołaja są legalne?
Nieświęty Mikołaj
Czy ograniczenia dotyczące reprezentacji spółki w umowie z członkiem zarządu mają zastosowanie do spółek komandytowych?
W spółkach kapitałowych w umowie między spółką a członkiem zarządu spółka nie może być reprezentowana przez zarząd. A co jeśli spółka kapitałowa jest komplementariuszem spółki komandytowej? Kto ma reprezentować spółkę komandytową, gdy członek zarządu tej spółki kapitałowej – komplementariusza chce zawrzeć umowę ze spółką komandytową?
Czy ograniczenia dotyczące reprezentacji spółki w umowie z członkiem zarządu mają zastosowanie do spółek komandytowych?
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako sposób rozwiązania sporu korporacyjnego
W praktyce funkcjonowania spółek nierzadko się zdarza, że pomiędzy wspólnikami dochodzi do sporów, czy to na tle ustalenia strategii prowadzenia działalności gospodarczej, czy też w odniesieniu do samego funkcjonowania spółki jako organizmu gospodarczego. Nierozwiązane spory korporacyjne mogą mieć doniosłe znaczenie i daleko idące negatywne skutki dla spółki lub prowadzonej przez spółkę działalności. Dlatego przepisy prawa spółek przewidują szereg instytucji służących rozwiązywaniu takich sporów.
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako sposób rozwiązania sporu korporacyjnego
Pożyczki wspólników i inne transakcje z podmiotami powiązanymi
Nowe Prawo restrukturyzacyjne wprowadza całkowicie nowe podejście do traktowania pożyczek udzielanych przez wspólników spółkom kapitałowym, wobec których następnie ogłoszono upadłość. Zmieniają się także następstwa zawierania innych transakcji niewypłacalnego dłużnika z podmiotami powiązanymi.
Pożyczki wspólników i inne transakcje z podmiotami powiązanymi
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery postępowania restrukturyzacyjne, które różnią się od siebie przede wszystkim stopniem zaangażowania w nie organów władzy publicznej. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest tym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w którym udział czynnika publicznego jest najbardziej ograniczony.
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Postępowanie sanacyjne
Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się największym rygoryzmem oraz największym zaangażowaniem organów władzy publicznej spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Jest ono podobne do dawnego postępowania upadłościowego z opcją układową – z tą jednak różnicą, że postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika, a przyjęcie układu następuje dopiero po wykonaniu czynności sanacyjnych.
Postępowanie sanacyjne
Pożyczki wspólników w znowelizowanym prawie upadłościowym
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany mają charakter systemowy.
Pożyczki wspólników w znowelizowanym prawie upadłościowym