Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Transakcje a prawo do głosu z akcji spółki publicznej

Może się zdarzyć, że akcjonariusz spółki nie będzie uprawniony do głosowania w trakcie walnego zgromadzenia spółki publicznej.

Transakcje kupna i sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą odbywać się zarówno na sesji giełdowej poprzez złożenie zlecenia w biurze maklerskim, jak i bezpośrednio pomiędzy zbywcą i nabywcą. W tym ostatnim przypadku obie strony muszą posiadać rachunek papierów wartościowych i poinformować swój dom maklerski o transakcji, tak aby w jej wyniku akcje zostały przeksięgowane z rachunku zbywcy na rachunek nabywcy. Przy transakcji realizowanej na giełdzie przeksięgowanie akcji odbywa się automatycznie.

Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze nabycie akcji wiąże się z uzyskaniem prawa głosu z nabytych akcji. Kodeks spółek handlowych stanowi bowiem, że prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Jeżeli zatem transakcja nabycia akcji miała miejsce po tym dniu, a zbywca dokonał już rejestracji uczestnictwa, to będzie on uprawniony do głosowania ze zbytych akcji, mimo że w dniu walnego zgromadzenia nie będzie już akcjonariuszem spółki. Nabywca akcji powinien zatem pamiętać, że jeśli chce wziąć udział w głosowaniu i oddać głosy z nabytych akcji, to powinien uzyskać od zbywcy stosowne pełnomocnictwo do głosowania i zapewnienie, że zbywca nie pojawi się na walnym zgromadzeniu i nie będzie chciał głosować, a także że nie odwoła pełnomocnictwa.

Co istotne, pełnomocnictwo można jedynie uzyskać przy takiej transakcji, gdy zbywca i nabywca są sobie znani. Uzyskanie pełnomocnictwa nie jest więc możliwe  przy transakcjach zawieranych w trakcie sesji giełdowej  kiedy zbywcy i nabywcy nie są identyfikowani.

Danuta Pajewska, praktyka rynków kapitałowych i instytucji finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy