Rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków

Ustawą z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw rozszerzony został katalog form ochrony zabytków.

Dotychczas jedynymi formami ochrony zabytków były wpisy do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na skutek wprowadzonych zmian ochrona zabytków będzie się również realizować w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Ponadto właściwe organy, wydając wymienione decyzje, muszą uwzględniać nie tylko zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale także zabytki niewpisane do tego rejestru, lecz ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
Odpowiednie zmiany zostały również wprowadzone do Prawa budowlanego i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę albo rozbiórkę w odniesieniu do obiektu, który co prawda nie jest wpisany do rejestru zabytków, ale jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wymaga teraz uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Powyższe zmiany weszły w życie 5 czerwca 2010 r.