Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi

1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rewolucjonizująca obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.
15 lipca 2011 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”), która nakłada na gminę nowe obowiązki związane z wyborem podmiotów zajmujących się odbiorem lub zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jak również obowiązki związane z zapewnieniem budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. O niektórych aspektach nowej ustawy pisaliśmy już w wydaniu z 7 lipca br. 
Zgodnie z nową regulacją gminy obligatoryjnie przejmą obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców. Natomiast przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych albo odbioru i zagospodarowania tych odpadów będą wybierani wyłącznie w drodze przetargów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych organizowanych przez gminę. Co ważne, spółki z udziałem gminy będą musiały ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie odbioru odpadów komunalnych na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy.
Co do zasady, na terenie gminy będzie funkcjonował jeden podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Natomiast zgodnie z art. 6d pkt 2 i 3 Ustawy rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę o podziale obszaru gminy na sektory. W takim przypadku przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów gmina zorganizuje odrębnie dla każdego sektora.
Dodatkowo na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów. Podmiot, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował instalację do przetwarzania odpadów, może zostać wybrany przez gminę: w drodze przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Natomiast samodzielna realizacja przez gminę zadań związanych z budową, utrzymaniem i eksploatacją regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów będzie dopuszczalna, o ile w przetargu nie zostanie wybrany wykonawca albo gdy nie nastąpi wybór partnera prywatnego albo koncesjonariusza.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, a sprostanie wymogom nowej regulacji w tak krótkim terminie stanowi duże wyzwanie dla gmin, które muszą gruntownie przygotować się do przeprowadzenia procedur mających na celu wybór podmiotów, które będą świadczyć usługi w zakresie budowy, utrzymania lub eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów oraz odbioru odpadów komunalnych. Opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z ustawy mogą mieć negatywne konsekwencje dla osiągnięcia zakładanego przez ustawodawcę oraz regulacje europejskie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Powyższe może z kolei skutkować nałożeniem na Polskę kar finansowych przez Komisję Europejską.
Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy