Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia

Jeżeli cena oferty złożonej przez wykonawcę jest rażąco niska, to zamawiający ma obowiązek w pierwszej kolejności zażądać od wykonawcy wyjaśnień, a następnie, w razie potwierdzenia jego ustaleń o zaniżeniu ceny oferty, odrzucić ofertę tego wykonawcy.

Ustawodawca w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „UPZP”) przewidział 8 przesłanek, na podstawie których zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia złożonej oferty. Sam fakt wystąpienia którejkolwiek z nich sprawia, że oferta musi zostać przez zamawiającego odrzucona. Ustęp 4 tego artykułu wskazuje jako jedną z przesłanek „rażąco niską cenę oferty” w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie ani UPZP, ani unijne dyrektywy nie definiują pojęcia „ceny rażąco niskiej”. Można jednak przyjąć, że wystąpienie znacznych różnic cenowych pomiędzy złożonymi ofertami lub ofertami a wartością szacunkową zamówienia może być poszlaką, która uzasadnia wystąpienie podejrzenia, iż zaproponowana cena jest rażąco niska i w konsekwencji wymaga podjęcia dalszych kroków zmierzających do potwierdzenia tej okoliczności.
O ile więc zamawiający może i powinien wziąć pod uwagę powyższe punkty odniesienia, to nie powinien na nich poprzestawać. Jest on bowiem zobowiązany do wzięcia pod uwagę również całokształtu okoliczności i uwarunkowań, jakie towarzyszą danemu wykonawcy. Ponadto „rażąco niska” musi być cena całości oferty, a nie ceny jednostkowe elementów oferty. Jedynie w przypadku, gdy zamówienie miałoby dotyczyć usług lub dostaw powtarzających się okresowo lub zamówień udzielanych w częściach, cenę należałoby odnieść do wartości odzwierciedlającej zakres zamówienia.
Rażąco niska cena oferty jako przesłanka do jej odrzucenia ma na celu wyeliminowanie oferentów niewiarygodnych, którzy nie będą w stanie w należyty sposób wykonać zamówienia. Nie jest to zaś środek służący ochronie konkurencji, bowiem czyn nieuczciwej konkurencji stanowi osobną przesłankę odrzucenia oferty, wskazaną w art. 89 ust. 3 UPZP.
Jeżeli zamawiający dojdzie do przekonania, że cena danej oferty jest „rażąco niska”, to zgodnie z art. 90 ust. 1-4 UPZP powinien w pierwszej kolejności wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym terminie. Należy pamiętać, że cały ciężar dowodowy spoczywa w tym wypadku na wykonawcy. Następnie zamawiający jest zobowiązany w sposób zindywidualizowany ocenić wyjaśnienia, uwzględniając wszelkie przywołane przez wykonawcę okoliczności, dotyczące zarówno przedmiotu zamówienia, jak i cech podmiotowych samego wykonawcy. Niezłożenie przez wykonawcę wyjaśnień w zakreślonym mu terminie bądź też złożenie wyjaśnień niewystarczających będzie skutkować odrzuceniem oferty. Na tę czynność zamawiającego wykonawcy zawsze przysługuje odwołanie i następnie skarga do sądu.
Anna Prigan