Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu

Co z przysługującymi zamawiającemu majątkowymi prawami autorskimi do utworu, gdy wykonawca nie zgadza się z naliczonymi karami umownymi, a tym samym opóźnia się rozliczenie umowy?

W umowach z zakresu zamówień publicznych często zamieszczane są zapisy, że przeniesienie praw autorskich do utworu następuje z chwilą podpisania przez wykonawcę i zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy i zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia oraz że wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu z tytułu wykonania umowy wynagrodzenia.
O ile sytuacja, w której zamówienie zostało wykonane należycie i nie zostały naliczone kary umowne, a zamawiający dokonał zapłaty 100 proc. wysokości wynagrodzenia, jest jasna, o tyle sytuacja odwrotna, gdy zamawiający nalicza wykonawcy karę umowną, z którą on się nie zgadza, powoduje wątpliwości co do momentu przeniesienia autorskich praw do utworu.
W sytuacji, gdy spełnione są przesłanki do naliczenia kary umownej, zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z określonego w umowie wynagrodzenia. Faktyczna kwota, jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy, stanowi zatem pełną kwotę wynagrodzenia po odliczeniu od niej należnej kary umownej. Wynagrodzenie zostaje zapłacone zgodnie z umową. W takiej sytuacji przeniesienie praw autorskich następuje z momentem zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia pomniejszonego o należną karę umowną i podpisaniu protokołu odbioru z zastrzeżeniami.
Naturalnie wykonawca może wnioskować o obniżenie umówionej kary umownej i jeżeli zamawiający nie wyrazi na to zgody, może wyłącznie domagać się miarkowania kary umownej przez sąd, na podstawie art. 484 § 2 k.c. Kwestia ta jednak pozostaje bez wpływu na fakt i moment przeniesienia praw autorskich do wykonanego utworu, jeśli kary umowne zostały naliczone w sposób prawidłowy.
Klaudia Przybyłowicz