Progi unijne i przelicznik z EUR na PLN na lata 2024 i 2025 | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Progi unijne i przelicznik z EUR na PLN na lata 2024 i 2025

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się progi unijne w zamówieniach publicznych i średni kurs euro do przeliczenia kwot progowych w euro na złote.

Nowe progi oraz nowy przelicznik wynikają z obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ogłoszonego w Monitorze Polskim nr 1344 z 6 grudnia 2023 r.

15 listopada 2023 r. zostały opublikowane rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi wartości zamówień, obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Mowa o rozporządzeniach delegowanych Komisji (UE) z 15 listopada 2023 r. o numerach 2023/2495, 2023/2496 oraz 2023/2510.

Ponadto w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 902 z 16 listopada 2023 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej określający równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Określa on wiążący przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro, w celu określenia kwot progowych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2024 r. przelicznik euro na złote wynosi 4,6371 PLN. W poniższej tabeli zaprezentowano poszczególne progi w przeliczeniu na złote z zastosowaniem nowego przelicznika.

Próg dotyczący zamówień na roboty budowlane wynoszący dotychczas 5 382 000 euro wynosi od 1 stycznia 2024 r. 5 538 000 euro.

Z kolei dotychczasowy próg 140 000 euro dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych został nieznacznie podwyższony do kwoty 143 000 euro.

Pozostałe progi zmieniły się następująco:

  • próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających samorządowych z kwoty 215 000 euro wzrósł do kwoty 221 000 euro,
  • próg dla dostaw i usług sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa z kwoty 431 000 euro wzrósł do kwoty 443 000 euro,

Progi zamówień na usługi społeczne po raz kolejny pozostały bez zmian (nie zmieniły się one również w poprzednim okresie dwuletnim):

  • 750 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających klasycznych,
  • 1 000 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Powyżej progu – inne zasady

Należy pamiętać, że prowadzenie postępowania o wartości równej lub wyższej niż progi unijne wymaga nie tylko zastosowania innego publikatora, ale oznacza też, że zamówienie podlega pod przepisy Księgi II ustawy Prawo zamówień publicznych. Inne są więc tryby prowadzenia postępowań i formalności związane z udziałem w tych postępowaniach.

Podwyższenie wartości przelicznika z EUR na PLN przy niskim obecnie kursie euro powoduje, że podwyższone progi wyrażone w euro są po przeliczeniu na złote jeszcze wyższe. Najlepiej widać to na przykładzie progów dotyczących zamówień na usługi społeczne, które – choć nie uległy zmianie – po przeliczeniu na polską walutę są wyższe o ponad 100 tysięcy złotych (zwiększyły się z kwoty 3 340 200 zł na 3 477 825 zł oraz z 4 453 600 zł na 4 637 100 zł). Z drugiej strony wysoka inflacja może powodować, że mimo podwyższenia progów i tak większa liczba zamówień będzie udzielana w trybach unijnych.

Anna Prigan, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy