Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego

Prezes URE wycofał się z nałożenia sankcji na przedsiębiorcę, który wnioskując o status odbiorcy przemysłowego wykorzystał dane spółki przejętej w ramach połączenia.

Wielu odbiorców przemysłowych, którzy próbowali przedłużyć ten status na 2017 rok, z zaskoczeniem odkryło brak swoich danych w wykazie odbiorców przemysłowych na rok 2017 ogłoszonym przez Prezesa URE 30 grudnia 2016 r. Dwa miesiące później okazało się, że powodem w większości przypadków było nałożenie przez Prezesa URE sankcji na odbiorców przemysłowych przewidzianej w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE). Kara przewidziana tym przepisem to brak możliwości korzystania z ulg dla odbiorców przemysłowych w latach 2016-2020 z powodu:

  • nieprzekazania Prezesowi URE w terminie informacji oraz oświadczenia o wykonaniu obowiązku w roku 2015 za okres od wejścia w życie ustawy o OZE,
  • podania w tej informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych,
  • skorzystania z ulg dla odbiorców przemysłowych bez spełnienia określonych prawem warunków.

Kancelaria reprezentowała jednego z odbiorców przemysłowych, któremu URE zarzuciło bezpodstawne skorzystanie z ulg. Prezes URE podważył prawidłowość zastosowania przez odbiorcę przemysłowego danych finansowych i danych dotyczących zużycia energii przez spółkę, którą odbiorca przejął w ramach połączenia. Odbiorca przemysłowy zsumował bowiem dane spółki przejętej i przejmującej w tym zakresie i na tej bazie wyliczył współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej potrzebny do określenia rozmiaru przysługującej mu ulgi oraz podał wielkość zużycia energii elektrycznej. Prezes URE wskazał ponadto, że spółka przejmująca przed połączeniem nie prowadziła działalności gospodarczej przewidzianej kodami PKD dla odbiorców przemysłowych, co dodatkowo miało świadczyć o braku możliwości zastosowania przez nią danych finansowych spółki przejętej.

Jako uzasadnienie prawne swoich twierdzeń Prezes URE wskazał, że nie ma podstaw do zastosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków w ramach połączenia przy badaniu statusu odbiorcy przemysłowego, ponieważ ustawa o OZE nie zawiera przepisu zezwalającego na przyjęcie istnienia sukcesji w zakresie danych na potrzeby uzyskania ulg dla odbiorców przemysłowych.

Kancelaria w imieniu odbiorcy przemysłowego złożyła odwołanie, wskazując na naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości przewidujących sukcesję generalną, w tym administracyjnoprawną, w ramach połączenia spółek. Kancelaria wskazała, że w ustawie o OZE nie jest potrzebny przepis o istnieniu sukcesji administracyjnoprawnej, ponieważ o jej istnieniu przesądzają przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli ustawodawca chciałby zabronić sukcesji przy weryfikowaniu statusu odbiorcy przemysłowego, to ustawa o OZE powinna zawierać wyraźne wyłączenie w tej materii. Konsekwencją sukcesji praw i obowiązków w ramach połączenia jest zsumowanie danych finansowych połączonych spółek w księgach spółki przejmującej. Zsumowanie danych finansowych odzwierciedla istotę połączenia, jaką jest integracja majątkowa uczestniczących w nim podmiotów. Prezes URE zauważył tę operację w zaskarżonej decyzji o nałożeniu sankcji. Pominął jednak, że już literalne brzmienie ustawy o rachunkowości przewiduje sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek w celu odzwierciedlenia w dokumentach finansowych skutków sukcesji uniwersalnej.

Prezes URE po przeanalizowaniu odwołania uchylił w trybie samokontroli swoją wcześniejszą decyzję. Tym samym z klienta kancelarii została zdjęta sankcja zakazu korzystania z ulg dla odbiorców przemysłowych, która ostrożnie licząc oznaczałaby stratę kilku milionów złotych. W uzasadnieniu decyzji uchylającej Prezes URE potwierdził, że konsekwencje sukcesji uniwersalnej, w tym administracyjnoprawnej, powinny być brane pod uwagę przy weryfikacji statusu odbiorcy przemysłowego.

Analogiczną sankcję do tej z art. 188 ust. 15 ustawy o OZE przewiduje art. 55 tej ustawy. Rozstrzygnięcie Prezesa URE w sprawie opisanej w tym artykule powinno mieć zatem znaczenie dla postępowań dotyczących odbiorców przemysłowych w kolejnych latach.

Marek Dolatowski, doradztwo dla sektora energii, kancelaria Wardyński i Wspólnicy