Ponownie nowa ustawa o odpadach | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ponownie nowa ustawa o odpadach

Czy decyzje i zgłoszenia dotyczące gospodarki odpadami zachowują ważność po wejściu w życie nowej ustawy?

Nowa ustawa o odpadach weszła w życie 23 stycznia 2013 roku. Zastąpiła ona ustawę o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. i wprowadziła istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadami, o czym już informowaliśmy na naszym portalu. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie przepisów przejściowych nowej ustawy o odpadach. Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytanie: co z pozwoleniami i zgłoszeniami dotyczącymi gospodarki odpadami wydanymi na podstawie starej ustawy.

Przepisy przejściowe

Na powyższe pytanie odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w przepisach przejściowych, zwanych również przepisami intertemporalnymi. W przypadku gdy uchylona zostaje ustawa, na podstawie której organy administracyjne wydawały decyzje administracyjne, a w jej miejsce uchwalana jest nowa ustawa, która nie reguluje kwestii ważności decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy, zasadą jest, że decyzje zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Art. 222 i n. nowej ustawy o odpadach szczegółowo regulują jednak kwestie ważności decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami) wydanych na podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. bądź konieczność dokonania ponownych zgłoszeń. Poniżej przedstawiono kilka przykładów takich regulacji.

Zmiana kwalifikacji odpadów

Zgodnie z art. 8 ustawy o odpadach posiadacz odpadów chcący dokonać zmiany kwalifikacji odpadów z niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne jest zobowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa, właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, zgłoszenia zmiany kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne.

Takie zgłoszenie powinno m.in. zawierać określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami, opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany kwalifikacji, oraz wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany kwalifikacji.

Ponieważ instytucja zmiany kwalifikacji odpadów została nieco odmiennie uregulowana w nowej ustawie o odpadach, wytwórcy odpadów, którzy na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r. dokonali zmiany kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, zobligowani są w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy do przedłożenia zgłoszenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

Odpady medyczne

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku wprowadziła nowe uregulowania dotyczące unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych. W związku z wprowadzeniem, jak się wydaje, nieznacznie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych, wprowadzono przepisy przejściowe dla ich posiadaczy. Stąd posiadacz odpadów medycznych prowadzący zbieranie odpadów, które powstały podczas unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych metodami innymi niż termiczne przekształcanie odpadów, mógł prowadzić działalność na podstawie decyzji wydanych na podstawie ustawy o odpadach z 2001 r., nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty wejścia w życie nowej ustawy o odpadach, który to termin już upłynął.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów zachowują ważność

Nową ustawą o odpadach wprowadzono także zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska. Regulację dotyczącą pozwolenia na wytwarzanie odpadów ujęto w art. 180a ustawy – Prawo ochrony środowiska, zamiast jak poprzednio w ustawie o odpadach. W instytucji tej nie wprowadzono istotnych zmian, stąd zgodnie z przepisami przejściowymi nowej ustawy pozwolenia wydane na gruncie ustawy o odpadach z 2001 r. zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Podobna regulacja obowiązuje także w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów oraz zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być one ważne dłużej niż 2 lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Odpady niebezpieczne

Wygasają natomiast z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami. Ustawodawca zrezygnował z tego instrumentu reglamentacyjnego. Wyjątek stanowią wydane przez właściwy organ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz odpadów niebezpiecznych na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż 2 lata od wejścia w życie nowej ustawy.

Podsumowując, w każdym przypadku posiadacze decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami wydanymi na podstawie poprzedniej ustawy o odpadach lub podmioty, które dokonały właściwych zgłoszeń pod rządami tej ustawy, powinni szczegółowo przeanalizować przepisy przejściowe nowej ustawy odnoszące się do posiadanej przez nich decyzji. Będzie to pomocne w ocenie, czy konieczne jest nowe zgłoszenie lub uzyskanie nowej decyzji administracyjnej, co z kolei może przyczynić się do uniknięcia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bez wymaganej decyzji lub zgłoszenia.

Bartosz Kuraś, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy