Podział | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Podział

Następstwo prawne

Ordynacja podatkowa wprowadza zasadę sukcesji generalnej przy podziale osoby prawnej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału (a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Jeśli majątek przejmowany na skutek podziału (a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej) nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału (osoby nowo zawiązane) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe osoby prawnej dzielonej. Zakres tej odpowiedzialności jest ograniczony do wartości netto nabytych aktywów, wynikających z planu podziału. Dodatkowo w przypadku podziału przez wydzielenie zakres odpowiedzialności jest ograniczony do zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych do dnia wydzielenia.

Wyjątkiem od zasady sukcesji generalnej w przypadku podziału jest brak możliwości rozliczania przez spółkę przejmującą/ nowo zawiązaną straty podatkowej poniesionej przez spółkę dzieloną.

Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Co do zasady podział spółek kapitałowych mających siedzibę w Polsce, UE lub EOG jest neutralny w zakresie CIT zarówno dla spółki przejmującej/ nowo zawiązanej, jak i dla spółki dzielonej oraz dla wspólników/akcjonariuszy spółki przejmowanej/ nowo zawiązanej lub spółki dzielonej (o ile nie otrzymują oni dopłat w gotówce), jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału (a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku po stronie wspólników/akcjonariuszy może powstać dochód w postaci nadwyżki nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, przy czym przy spełnieniu określonych warunków dochód ten może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

W przypadku podziału spółka przejmująca/ nowo zawiązana otrzymuje majątek, którego wartość może być wyższa niż wartość nominalna przyznanych w zamian udziałów/akcji na rzecz wspólników/akcjonariuszy spółki dzielonej. Taka nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych wspólnikom (akcjonariuszom) spółki dzielonej nie stanowi dochodu (chyba że spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%).

Proces podziału nie pozwala na podwyższenie wartości przejmowanego majątku przez spółkę przejmującą/nową zawiązaną dla celów podatkowych. W tym zakresie obowiązuje zasada kontynuacji.

Podatki pośrednie (VAT, PCC)

Co do zasady podział spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu VAT. Podział spółki kapitałowej jest również neutralny z punktu widzenia PCC.