Łączenie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Łączenie

Następstwo prawne

Ordynacja podatkowa wprowadza zasadę sukcesji generalnej, zgodnie z którą osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych
i kapitałowych spółek handlowych lub osoba prawna przejmująca osobę prawną/ osobową spółkę handlową wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Wyjątkiem od zasady sukcesji generalnej w przypadku połączenia jest brak możliwości rozliczania przez spółkę przejmującą/ nowo zawiązaną straty podatkowej poniesionej przez spółkę przejmowaną.

Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Co do zasady połączenie spółek kapitałowych mających siedzibę w Polsce, UE lub EOG jest neutralne w zakresie CIT zarówno dla spółki przejmującej, jak i dla spółki przejmowanej oraz dla wspólników/akcjonariuszy spółki przejmowanej lub spółek łączonych (o ile nie otrzymują oni dopłat w gotówce). Neutralność podatkowa nie będzie zachowana, jeżeli takie połączenie nie jest przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej transakcji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W przypadku połączenia, w którym spółka przejmująca/ nowo zawiązana otrzymuje majątek, którego wartość jest wyższa niż wartość nominalna przyznanych w zamian udziałów/akcji na rzecz wspólników/akcjonariuszy spółki przejmowanej, to taka nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych wspólnikom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej również nie stanowi dochodu  chyba że spółka przejmująca posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej udział w wysokości mniejszej niż 10%.

Proces łączenia nie pozwala na podwyższenie wartości przejmowanego majątku przez spółkę przejmującą/ nową zawiązaną dla celów podatkowych. W tym zakresie obowiązuje zasada kontynuacji.

Podatki pośrednie (VAT, PCC)

Co do zasady połączenie spółek kapitałowych nie podlega opodatkowaniu VAT. Połączenie spółek kapitałowych jest również neutralne z punktu widzenia PCC.