Plan działalności UOKiK na 2022 rok | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Plan działalności UOKiK na 2022 rok

Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi działaniami na rynku usług finansowych, telekomunikacyjnych i sprzedaży konsumenckiej. Wczesne wykrywanie zmów przetargowych. Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Wdrożenie dyrektyw i rozporządzeń unijnych. To niektóre plany UOKiK na 2022 rok.

W przyjętym przez Urząd „Planie działalności UOKiK na 2022 rok” duży akcent został postawiony na aktywność Urzędu związaną z działalnością legislacyjną. Wymienić tu należy projekty, których celem jest:

 • zwiększenie ochrony konkurencji na rynku, tj.:
  • implementacja dyrektywy ECN+1,
 • zwiększenie poziomu ochrony konsumentów, tj. wdrożenie:
  • dyrektywy Omnibus2,
  • rozporządzenia CPC3,
  • dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów4.

Podobnie jak w poprzednich latach, organ również w tym roku szczególną uwagę poświęci zagadnieniom związanym z ochroną konsumentów. W Planie działalności UOKiK na 2022 rok jako sektory priorytetowe wskazano:

 • sektor usług finansowych,
 • sektor sprzedaży konsumenckiej,
 • sektor usług telekomunikacyjnych.

Ponadto z Planu działalności UOKiK na 2022 rok wynika, że organ będzie podejmować działania na rzecz ochrony konsumentów w obszarach takich jak:

 • nowoczesne technologie finansowe (FinTech); kredyty konsolidacyjne i rolowanie zadłużenia; systemy promocyjne typu piramida i inwestycje alternatywne;
 • działalność naganiaczy, influencerów oraz blogerów;
 • aplikacje mobilne;
 • nieprawidłowości systemowe w zakresie rozpatrywania reklamacji;
 • eliminacja praktyk związanych z niezamówionymi usługami na rynku telekomunikacyjnym;
 • eliminacja naruszeń podczas pokazów (ochrona seniorów);
 • zakończenie projektu związanego z dostosowaniem przedsiębiorców do przepisów w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Aktywność Prezesa Urzędu w 2022 roku będzie więc stanowić kontynuację działań organu podejmowanych już w poprzednim roku kalendarzowym.

W dalszym ciągu Prezes UOKiK będzie podejmować działania mające ograniczyć powstawanie zatorów płatniczych w kluczowych sektorach gospodarki (zwłaszcza w sektorze usługowym, handlowym oraz branży budowanej). W efekcie ma nastąpić poprawa dyscypliny płatniczej dużych przedsiębiorców oraz płynności finansowej przedsiębiorców najbardziej zagrożonych opóźnieniami.

Warto też odnotować planowanie stworzenie i wdrożenie narzędzi informatycznych służących wykrywaniu zmów przetargowych z wykorzystaniem analiz statystycznych. Mają one pozwolić na wczesne wykrywanie zmów przetargowych.

Agnieszka Jelska, radca prawny, praktyka ochrony konkurencji i konsumentów kancelarii Wardyński i Wspólnicy

 


[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE.