Obowiązek ogłaszania dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Obowiązek ogłaszania dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

O jakich zdarzeniach w spółce organ odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki powinien, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Podstawowym i obowiązkowym pismem przeznaczonym dla ogłoszeń spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Wspólnicy spółki mogą w jej umowie wskazać również inne pisma, w których spółka powinna ogłaszać określone informacje dotyczące spółki. W takim przypadku organ odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki będzie zobowiązany do dokonywania również dodatkowego ogłoszenia, pod groźbą odpowiedzialności wobec spółki za szkodę wyrządzoną w wyniku naruszenia powyższego obowiązku.
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:
  • wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  • ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego,
  • inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.
Spółka jest zobowiązana przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia jej dotyczące.
Likwidacja spółki w organizacji
Jeżeli spółki w organizacji nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wspólnikom wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd spółki (a w przypadku braku zarządu – ustanowiony likwidator) powinien przeprowadzić likwidację.
W toku likwidacji zarząd (likwidator) spółki może w ramach podziału majątku spółki zwrócić wspólnikom wkłady wniesione do spółki. Zanim jednak będzie mogło to nastąpić, zarząd spółki (likwidator) zobowiązany będzie ogłosić w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki informację o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia. Dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zarząd (likwidator) będzie mógł dokonać podziału majątku spółki (zwrotu wkładów) pomiędzy jej wspólników, pomniejszonego o zobowiązania spółki (proporcjonalnie do wniesionych wkładów).
Zwrot dopłat
Uiszczanie dopłat przez wspólników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się atrakcyjną formą dofinansowania spółki ze względu na wymagania co do formy oraz ze względu na czas potrzebny do przeprowadzenia tej procedury. Dodatkowo dopłaty charakteryzują się możliwością ich zwrotu wspólnikom oraz brakiem oprocentowania.
W celu zwrotu dokonanych dopłat zarząd spółki będzie zobowiązany ogłosić z miesięcznym wyprzedzeniem o planowanym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Wspólnicy spółki mogą jednak ustalić w umowie spółki inne reguły w tym zakresie, zarówno wyłączając ten obowiązek w całości (zwrot dopłat bez ogłoszenia), jak i ustalając inny termin czy inne pismo przeznaczone do ogłoszeń.
Obniżenie kapitału zakładowego spółki
W wyniku pewnych założeń właścicieli spółki może dojść do konieczności obniżenia jej kapitału zakładowego. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd powinien niezwłocznie ogłosić, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.
Obowiązek ogłoszenia ma w tym przypadku na celu poinformowanie wierzycieli spółki, że planowane jest wyprowadzenie pewnej części majątku ze spółki na rzecz jej wspólników i w przypadku braku reakcji z ich strony może to nastąpić przed ich zaspokojeniem. Obniżenie kapitału nie będzie możliwe w przypadku sprzeciwu ze strony wierzycieli spółki (nawet jeżeli ma nastąpić obniżenie kapitału bez dokonania wypłat wspólnikom).
Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym należy dołączyć między innymi dowody należytego wezwania wierzycieli.
Połączenie spółki
Każde połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z innym podmiotem powinno być poprzedzone uzgodnieniem planu połączenia pomiędzy łączącymi się podmiotami. Uzgodniony plan połączenia powinien natomiast być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.
Powyższego wymogu nie stosuje się do spółki, która nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.
W przypadku gdy spółki uczestniczące w połączeniu złożą wspólnie wniosek o ogłoszenie planu połączenia, ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta pierwsza uchwała o połączeniu.
W przypadku, gdy spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej (nie dotyczy to przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka publiczna), ogłoszenie lub udostępnienie planu połączenia, o którym mowa powyżej, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
Spółka powinna ogłosić plan połączenia transgranicznego nie później niż na miesiąc przed dniem zgromadzenia wspólników tej spółki, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu. Spółka nie jest obowiązana do ogłoszenia planu połączenia, gdy nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan tego połączenia na swojej stronie internetowej.
Podział spółki
Podobnie jak w przypadku łączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podział takiej spółki powinien być poprzedzony ogłoszeniem planu podziału.
Plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie podziału. Spółka dzielona albo spółka przejmująca nie jest obowiązana do ogłoszenia planu podziału, gdy nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan podziału na swojej stronie internetowej.
Przekształcenie spółki
Zarząd spółki przekształconej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształconej zobowiązani są do ogłoszenia o przekształceniu spółki niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu o zarejestrowaniu przekształcenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Likwidacja spółki
Likwidatorzy spółki już zarejestrowanej zobowiązani będą ogłosić w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki informację o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Likwidatorzy spółki będą mogli dokonać podziału majątku spółki (zwrotu wkładów) pomiędzy jej wspólników (akcjonariuszy), pomniejszonego o zobowiązania spółki (proporcjonalnie do wniesionych wkładów) dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia. Dowód ogłoszenia będzie musiał zostać złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.
Pozostałe przypadki
Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia.

Łukasz Śliwiński, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy