Nowy system kar i środków administracyjnych za naruszenie ustawy o ofercie publicznej już w Sejmie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowy system kar i środków administracyjnych za naruszenie ustawy o ofercie publicznej już w Sejmie

Projekt przewiduje znaczne zwiększenie sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych – do 40 mln zł lub 5% rocznego przychodu. KNF ma też mieć możliwość opublikowania danych osobowych podmiotów naruszających ustawę.

26 listopada 2015 r. upłynął czas na implementację dyrektywy PE i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniającej dyrektywę PE i Rady 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (pisaliśmy już o tym na naszym portalu).

W związku z tym na początku grudnia 2015 r. do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniającej ustawę o ofercie publicznej. Projekt został przedłożony w brzmieniu zaproponowanym jeszcze przez poprzedni rząd i choć znajdował się w Sejmie już w listopadzie, ze względu na zasadę dyskontynuacji nie zdążył przejść procesu ustawodawczego.

Niniejszy artykuł poświęcony został tylko tej części zmian w ustawie, która wdraża system nakładania kar i stosowania środków administracyjnych za naruszenia przepisów wynikających z dyrektywy 2013/50/UE.

Ustawa przewiduje wprowadzenie osobnego artykułu wdrażającego sankcje za naruszenie obowiązków objętych dyrektywą 2004/109/WE. W ramach sankcji KNF będzie mieć możliwość nałożenia na podmiot zobowiązany kary finansowej do wysokości 40 000 000 złotych lub kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu. W zależności od tego, która z kar będzie wyższa, KNF może nałożyć karę w wysokości dwukrotności osiągniętej korzyści lub unikniętej straty wskutek niewykonania obowiązków informacyjnych.

Projekt określa przesłanki, jakimi powinien kierować się organ nadzoru przy stosowaniu sankcji administracyjnych. Nakładając karę, KNF bierze pod uwagę w szczególności:

  • wagę naruszenia,
  • przyczynę naruszenia,
  • sytuację finansową podmiotu,
  • skalę uzyskanych korzyści lub unikniętych strat,
  • straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem,
  • gotowość podmiotu do współpracy z Komisją,
  • uprzednie naruszenia ustawy.

Zwiększono także maksymalną wysokość kary za naruszenie obowiązków objętych implementowaną dyrektywą, jaka może zostać nałożona na osoby pełniące funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego z 100 000 złotych do 8 000 000 złotych. Takie sankcje – co jest nowością – mogą zostać nałożone również na członka organu nadzorującego emitenta.

Trzeba dodać, że dotychczas odpowiedzialność towarzystwa funduszy inwestycyjnych w związku z naruszeniem obowiązków w zakresie znacznych pakietów akcji uregulowana była w ustawie o funduszach inwestycyjnych, a górna granica tych sankcji wynosiła 500 000 złotych. Projekt przewiduje w tym względzie przeniesienie odpowiedzialności do ustawy o ofercie publicznej i zwiększenie górnej granicy sankcji analogicznie jak dla pozostałych podmiotów, czyli do wysokości 8 000 000 złotych w przypadku osób fizycznych i 40 000 000 złotych w przypadku innych podmiotów.

Dodatkowo KNF może przekazać do publicznej wiadomości nie tylko treść rozstrzygnięcia wraz z rodzajem i charakterem naruszenia, ale też dane na temat tożsamości osoby fizycznej (imię i nazwisko) lub prawnej, na którą nałożono sankcje. Przy czym ustawa przyznaje Komisji możliwość odstąpienia od publikacji danych osobowych podmiotów naruszających ustawę przy spełnieniu określonych przesłanek.

Ponieważ sankcjonowanie obowiązków wynikających z ustawy o ofercie publicznej dotyczy szerokiego grona uczestników rynku kapitałowego, przybierających różne formy prawne, ustawodawca zdecydował o objęciu sankcjami również wspólników uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.

Na chwilę obecną projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Finansów Publicznych.

Katarzyna Szoszkiewicz, praktyka rynków kapitałowych i instytucji finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy