Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidującą dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13 kwietnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, uchwaloną przez Sejm 25 lutego 2011 r., ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w art. 24 w ust. 1 po pkt 1 dodaje pkt 1a.

Nowelizacja ma na celu wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo którym wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 proc. wartości umowy.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Jednak do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

O nowej przesłance wykluczenia czytaj tutaj.

Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy