Nowe zasady tworzenia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe zasady tworzenia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

1 stycznia br. weszły w życie zmiany wprowadzone do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz do ustawy o opłacie skarbowej dotyczące tworzenia przedstawicielstw i uzyskiwania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Poniżej wskazujemy najistotniejsze zmiany w tym zakresie wprowadzone wskazaną nowelizacją:

  • Opłata skarbowa za dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych została obniżona z dotychczasowych 6 713 złotych do 1 000 złotych.
  • Tworzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe nie wymaga już wpisu do rejestru przedstawicielstw.
  • Przy wniosku o rejestrację przedstawicielstwa nie jest już wymagane złożenie oświadczenia przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wniosek o rejestrację przedstawicielstwa powinien teraz zawierać również wskazanie adresu siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa.
  • Składany przy wniosku o rejestrację przedstawicielstwa urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, powinien być poświadczony przez apostille albo przez legalizację (chyba że na podstawie umów dwustronnych klauzula apostille nie jest wymagana).

Nowelizacja ta, znacznie upraszczająca procedurę rejestracji, z pewnością przyczyni się do jej przyśpieszenia i być może zwiększy atrakcyjność tej formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.

Łukasz Śliwiński, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy