Nowe progi wartości zamówień 2022 | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe progi wartości zamówień 2022

Progi unijne i średni kurs euro do przeliczenia kwot progowych w euro na złote już od  1 stycznia 2022 r. będą wyższe. W górę idzie też przelicznik euro na złote.

11 listopada 2021 r. zostały opublikowane rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi wartości zamówień, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Mowa o Rozporządzeniach Delegowanych Komisji (UE) z 10 listopada 2021 r. o numerach 2021/1950, 2021/1952 oraz 2021/1953.

Ponadto w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 3457 z 11 listopada 2021 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej nr 2021/C 457/01 określający równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. Określa on wiążący przelicznik na euro walut krajowych innych niż euro, w celu określenia kwot progowych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Od  stycznia 2020 r. przelicznik euro na złote wynosi 4,2693 i – biorąc pod uwagę rzeczywiste kursy wymian PLN/EUR – jest zupełnie nieadekwatny.

Od 1 stycznia 2022 r. przelicznik ten wynosić będzie 4,4536 PLN, wobec czego poszczególne progi w przeliczeniu na złote będą się kształtować jak w tabeli poniżej.

Próg dotyczący zamówień na roboty budowlane wynoszący obecnie  5 350 000 euro wyniesie od 1 stycznia 2022 r. 5 382 000 euro.

Z kolei obecny próg 139 000 euro dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych zostanie nieznacznie podwyższony do kwoty 140 000 euro.

Pozostałe progi zmienią się następująco:

  • próg dla dostaw i usług zamawianych przez zamawiających samorządowych z kwoty 214 000 euro wzrośnie do 215 000 euro,
  • próg dla dostaw i usług sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa z kwoty 428 000 euro wzrośnie do kwoty 431 000 euro,

Progi zamówień na usługi społeczne pozostaną bez zmian: 750 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających klasycznych oraz 1 000 000 euro na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Nowe progi oraz nowy przelicznik powinny zostać niebawem ogłoszone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obwieszczeniem w Monitorze Polskim. Poprzednie obwieszczenie w tej sprawie było opublikowane 11 stycznia 2021 r.

***

Należy pamiętać, że prowadzenie postępowania o wartości równej lub wyższej niż wskazane wyżej progi wymaga nie tylko zastosowania innego publikatora, ale oznacza też, że zamówienie podlega pod przepisy Księgi II ustawy Prawo zamówień publicznych. Inne są więc tryby prowadzenia postępowań i związane z udziałem w tych postępowaniach formalności.

Anna Prigan, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy