Nowe Prawo gazowe | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe Prawo gazowe

W poprzednim wydaniu omówiliśmy projekt ustawy Prawo energetyczne. Dziś pora na drugi element pakietu ustaw energetycznych przedstawionego w grudniu ubiegłego roku przez Ministerstwo Gospodarki.

Prawo gazowe reguluje działalność w zakresie przesyłania, dystrybucji, sprzedaży, magazynowania, skraplania oraz regazyfikacji gazu ziemnego. Największą zaletą projektu jest wyodrębnienie i uporządkowanie regulacji sektora gazowego. Ustawa dotyczy jedynie gazu dostarczanego za pomocą systemu gazowego. Zaproponowano mechanizmy ochrony odbiorców wrażliwych poprzez obniżki należności za dostarczony gaz. Uregulowano tryb zmiany sprzedawcy gazu przez odbiorcę. Wprowadzono sprzedaż awaryjną w razie zaprzestania sprzedaży gazu odbiorcy przez dotychczasowego sprzedawcę. Wprowadzono kategorię odbiorcy chronionego, czyli odbiorcy w gospodarstwie domowym oraz świadczącego podstawowe usługi użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, placówki opieki zdrowotnej). Odbiorcy chronieni nie podlegają ograniczeniom w dostawach gazu, a podmioty dokonujące sprzedaży takim odbiorcom mają obowiązek utrzymywania zapasów gazu celem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

Generalnie system koncesjonowania i taryfowania ma ulec jedynie drobnym korektom. Zrezygnowano z pojęcia obrotu gazem – koncesjonowaniu podlegać będzie po prostu sprzedaż gazu. Sprzedawcy niedostarczający gazu do gospodarstw domowych będą mogli ustalać ceny gazu bez konieczności każdorazowego zatwierdzania taryf przez Prezesa URE. Taryfy będą mogły uwzględniać koszty przedsięwzięć związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji, co wskazywałoby na wspieranie przez ustawodawcę budowy m.in. elektrociepłowni (z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji) na gaz ziemny. Znika wymóg posiadania odrębnej koncesji na import gazu z zagranicy.

Prawo gazowe wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Wprowadzono certyfikację niezależności dla operatora systemu przesyłowego. Operatorem systemu przesyłowego na terenie Polski nadal może być tylko jedna spółka kontrolowana w 100% przez Skarb Państwa. Wprowadzono także zasady zwolnienia nowej infrastruktury, w tym połączeń wzajemnych, z obowiązku zatwierdzania taryf oraz z konieczności zapewnienia dostępu osobom trzecim.

Weronika Pelc, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy