Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii

Projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje istotną zmianę systemu wsparcia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

Jeżeli ustawa wejdzie w życie, przedsiębiorcy z tej branży będą musieli istotnie skorygować swoje biznesplany. Wprawdzie ma zostać utrzymany system świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (tzw. zielonych certyfikatów), ale zmienić ma się formuła obliczania opłaty zastępczej. Ma to być kwota 470 zł za 1MWh pomniejszona o średnią cenę sprzedaży 1MWh energii w poprzednim roku kalendarzowym. Nieuchronny wzrost cen energii będzie więc prowadzić do spadku opłaty zastępczej, czyli spadku cen zielonych certyfikatów. Dodatkowo świadectwa pochodzenia będą wydawane z określeniem współczynnika korekcyjnego zależnego od rodzaju instalacji odnawialnych źródeł energii. Współczynniki te mają się kształtować od ok. 0,7 dla dużych farm wiatrowych oraz instalacji współspalania do 2 dla instalacji fotowoltaicznych. Współczynniki dla energii z mikroinstalacji będą powiększone o 0,5. Dodatkowo świadectwa pochodzenia będą przysługiwać jedynie przez 15 lat, licząc od oddania instalacji do użytku. Dla instalacji oddanych do użytku przed 1997 rokiem możliwe jest uzyskanie certyfikatów dla energii wytworzonej w zmodernizowanych częściach tej instalacji, jednak tylko przez 15 lat od daty oddania do użytku zmodernizowanej instalacji. Ogranicza to znacznie możliwość uzyskania świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w największych elektrowniach wodnych w Polsce.

Znika obowiązek zakupu energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, co oznacza, że będzie ona musiała konkurować z inną energią oferowaną na rynku. Pozostaje za to obowiązek zakupu energii wytworzonej w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii. Przewidziano też znaczne uproszczenia w działaniu podmiotów, które będą eksploatować mikroinstalacje na własne potrzeby, sprzedając odbiorcom zewnętrznym do 30% wytworzonej energii elektrycznej. Taka działalność nie będzie traktowana jak działalność gospodarcza i nie będzie wymagała wpisu do żadnego rejestru. Jednocześnie przedsiębiorstwa obrotu energią będą obowiązane do zakupu energii wytworzonej w takiej niekomercyjnej mikroinstalacji za około dwukrotność średniej ceny energii. Mikroinstalacje sprzedające większą część lub całość energii podmiotom zewnętrznym jako prowadzące działalność gospodarczą będą podlegać wpisowi do rejestru wytwórców energii w mikroinstalacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz biogazu rolniczego nie będzie wymagało koncesji.

Projekty przewidują wejście nowych ustaw w życie od 1 lipca 2012 roku. Najpierw jednak muszą się zakończyć trwające obecnie konsultacje społeczne. Ze względu na znaczenie nowych przepisów dla energetyki odnawialnej w Polsce należy spodziewać się wielu dyskusji na temat zmienionego mechanizmu wsparcia, w tym wstępnie określonych współczynników i mechanizmu ich zmian w przyszłości. Potem ostateczne wersje ustaw będą musiały zostać przyjęte przez rząd, uchwalone przez Sejm i Senat, podpisane przez Prezydenta oraz opublikowane. Ponieważ regulacja dotyczy istotnych interesów wszystkich przedsiębiorstw sektora energetycznego, należy się spodziewać uwag i dyskusji na każdym z tych etapów. Oznacza to, że pakiet ustaw najprawdopodobniej nie wejdzie w życie wcześniej niż z początkiem 2013 roku.

Weronika Pelc, Zespół Doradztwa dla Sektora Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy