Jakie plany ma UOKiK na 2023 rok? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jakie plany ma UOKiK na 2023 rok?

Zgodnie z ustawowo przyznanymi mu kompetencjami Prezes UOKiK zajmuje się m.in. ochroną konkurencji, przewagą kontraktową, kontrolą koncentracji i inwestycji, zatorami płatniczymi oraz oczywiście ochroną konsumentów. Z opracowanego przez Urząd planu działalności na 2023 r.  można wyczytać, jakie obszary uznano w tym roku za kluczowe.

W obszarze ochrony konkurencji Prezes UOKiK będzie podejmował działania zarówno o charakterze władczym (prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji), jak i miękkim (np. wystąpienia do uczestników rynku), a także będzie prowadził kontrole i przeszukania u przedsiębiorców. Wszystko to w celu wykrywania i eliminowania praktyk ograniczających konkurencję, w tym zwłaszcza porozumień o charakterze kartelowym. Celem Urzędu jest także poprawa skuteczności wykrywania antykonkurencyjnych porozumień na rynku zamówień publicznych dzięki budowie i wdrożeniu odpowiednich narzędzi informatycznych z wykorzystaniem analiz statystycznych.

W obszarze przewagi kontraktowej działalność Prezesa UOKiK będzie ukierunkowana na poprawę warunków funkcjonowania rynku rolno-spożywczego poprzez eliminowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Zdaniem organu przyczyni się to do podniesienia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Z kolei w obszarze zatorów płatniczych Prezes UOKiK będzie podejmował działania mające na celu ograniczenie powstawania zatorów płatniczych w kluczowych sektorach gospodarki. Wymienione przez Urząd sektory priorytetowe to:

  • branża budowlana,
  • branża handlowa,
  • branża usługowa.

W 2023 r. Urząd ma zamiar zaktualizować wytyczne dotyczące kontroli inwestycji, uzupełniając je o wyjaśnienia istotnych wątpliwości związanych ze stosowaniem ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Ma to ułatwić przedsiębiorcom ocenę, czy na gruncie tej ustawy sprawa podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2023 r. Prezes UOKiK będzie podejmował szereg działań w obszarze ochrony konsumentów. Tegorocznym priorytetem Urzędu jest ochrona konsumentów:

  • w zakresie transformacji cyfrowej (telekomunikacja, e-commerce),
  • na rynku finansowym,
  • w zakresie transformacji ekologicznej.

Wymienione sektory nie mogą dziwić. Taki wybór jest zapewne w dużej mierze związany z implementowaniem do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw dotyczących konsumentów (w tym zwłaszcza dyrektywy Omnibus (2019/2161) oraz dyrektywy cyfrowej (2019/770)), które nakładają szereg nowych obowiązków m.in. na przedsiębiorców działających w branży e-commerce. Z kolei podejmowanie działań w zakresie transformacji ekologicznej może być powiązane z negatywnie ocenianym zjawiskiem tzw. greenwashingu.

Ponadto w 2023 r. Urząd planuje:

  • wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów,
  • działania kontrolne w zakresie spełniania przez przedsiębiorców obowiązków uwidaczniania cen towarów i usług,
  • od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. przejęcie na rok prezydencji w ICPEN (Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów – International Consumer Protection and Enforcement Network), która stanowi forum współpracy na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych wymierzonych w interesy konsumentów na całym świecie.

Agnieszka Jelska, radca prawny, praktyka ochrony konkurencji i konsumentów kancelarii Wardyński i Wspólnicy