Istniejące bloki energetyczne przejdą innowacyjny lifting | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Istniejące bloki energetyczne przejdą innowacyjny lifting

NCBiR testuje zamówienia przedkomercyjne na rynku energetycznym. Już niedługo mogą ruszyć kolejne projekty PCP w innych sektorach. Co to są zamówienia przedkomercyjne i kto może na nich skorzystać?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podzieli 190 milionów złotych między wykonawców, którzy znajdą receptę na wykorzystanie bloków energetycznych klasy 200 MWe w przyszłości. Taka jest łączna wartość projektu w trzech fazach. W badania może zaangażować się nawet kilkanaście podmiotów.

Zamawianie innowacji nie wiąże się z koniecznością stosowania procedur zamówień publicznych, jeżeli sektor publiczny nabywa usługi badawcze i rozwojowe, z których korzyści nie przypadną wyłącznie zamawiającemu. W modelu postępowania przedkomercyjnego należy jednak zastosować właściwe trybom zamówieniowym zasady niedyskryminacji, równego traktowania, przejrzystości i konkurencyjności. Im więcej konkurentów, tym większa szansa na wytworzenie innowacji.

Postępowanie przedkomercyjne („pre-commercial procurement”, PCP) charakteryzuje się tym, że zamawiający i wykonawca wspólnie ponoszą jego ryzyko. Wykonawca godzi się na to, że będzie musiał sfinansować tę część działalności badawczo-rozwojowej, która nie zostanie pokryta z finansowania udzielonego przez podmiot publiczny. W zamian za to wykonawca utrzymuje prawa do rezultatów prac.

Kolejną cechą charakterystyczną postępowania przedkomercyjnego są fazy, najczęściej trzy, podczas których dochodzi do zawężenia kręgu wykonawców oraz coraz większego skonkretyzowania wyobrażeń o tworzonej innowacji i wreszcie takiego zaawansowania prac, że może powstać działający prototyp. Postępowanie przedkomercyjne nie obejmuje jednak fazy zamówienia publicznego: kończy się w momencie, kiedy zamawiający wie już dokładnie, co chce zamówić.

W każdej fazie postępowania przedkomercyjnego prace nad rozwiązaniem tego samego problemu badawczego są prowadzone niezależnie przez kilku wykonawców. W regulaminie trwającego postępowania NCBiR przewidziano, że koncepcję nowego rozwiązania w fazie pierwszej może opracować nawet dwanaście niezależnych od siebie zespołów. Do drugiego etapu przejdzie maksymalnie sześć z nich. Będą one musiały wykazać, że osiągnięcie zakładanych efektów jest realne. Prace na tym etapie będą między innymi polegać na doświadczeniach prowadzonych w skali rzeczywistej funkcjonującego bloku energetycznego. W fazie trzeciej weźmie udział już tylko dwóch najlepszych wykonawców, którzy opracują metodę nadającą się do skomercjalizowania. Każdy podmiot zainteresowany wdrożeniem tej metody będzie mógł nabyć licencję i zmodernizować pracujący blok energetyczny zgodnie z założeniami metody. Rozwiązanie ma być nowatorskie i niskonakładowe.

Zasadą postępowań przedkomercyjnych jest to, że do kolejnej fazy mogą przejść tylko podmioty, które uczestniczyły w zakończonej fazie. Podmioty, które odpadły, mogą na własną rękę rozwijać stworzoną w ramach procedury innowację. Organizator postępowania, w zależności od jego postępu, może zadecydować o zakończeniu prac na wcześniejszym etapie niż prototypowanie. Natomiast jeżeli uda się stworzyć innowację, która zaspokaja istniejącą realnie na rynku potrzebę, to w zamówieniu publicznym organizowanym po zakończeniu postępowania przedkomercyjnego uczestniczą wszystkie zainteresowane podmioty mogące dostarczyć przedmiot zamówienia, również te, które nie były zaangażowane w prace badawcze na etapie PCP.

Pierwsze postępowanie w trybie zamówienia przedkomercyjnego pokaże, czy środki wydane na działalność badawczo-rozwojową się zwrócą. Latem 2021 roku właściciele bloków energetycznych klasy 200 MWe mogą mieć w ręce nowatorską i niskonakładową metodę zapewnienia wysokiej dyspozycyjności tych bloków przy zmiennym obciążeniu i z zachowaniem norm środowiskowych. Jeżeli przyjęta formuła postępowania się sprawdzi, to należy się spodziewać, że będzie więcej postępowań tego typu. Postępowanie przedkomercyjne pozwala bowiem finansować prace badawczo-rozwojowe przy pomocy środków publicznych, ale bez efektu pomocy publicznej. Aktualnie w Polsce eksploatowanych jest 48 bloków o parametrach spełniających założenia trwającej w NCBiR procedury.

Anna Prigan, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy