Inwestycje kapitałowe członków zarządów spółek publicznych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Inwestycje kapitałowe członków zarządów spółek publicznych

Członka zarządu, mającego dostęp do informacji poufnych spółki, obejmuje cała seria ograniczeń dotyczących nabywania lub zbywania akcji tej spółki – zarówno na własny, jak i na cudzy rachunek.

Inwestycje w akcje spółek publicznych przez członków ich zarządów są obwarowane prawnymi ograniczeniami, zwłaszcza jeśli chodzi o termin ich dokonywania.

Ograniczenia te wynikają przede wszystkim z dostępu tych osób do informacji poufnych spółki, tj. precyzyjnych informacji, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio spółki lub wyemitowanych przez nią instrumentów finansowych, albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, a które po upublicznieniu mogłyby wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.

Członkowie zarządów spółek publicznych mają zakaz wykorzystywania informacji poufnych w celu nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych wyemitowanych przez tę spółkę albo dokonywania na rachunek własny lub osoby trzeciej innej czynności powodującej lub mogącej powodować rozporządzanie takimi instrumentami.

Członkowie zarządu nie mogą także ujawniać informacji poufnej, udzielać rekomendacji ani nakłaniać innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy taka informacja.

Członków zarządu spółek publicznych obowiązuje zakaz zbywania i nabywania akcji tej spółki w tzw. okresie zamkniętym, to jest od momentu wejścia w posiadanie informacji poufnej do chwili przekazania jej do wiadomości publicznej. W przypadku raportów finansowych zakazy te generalnie obowiązują:

  • w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości,
  • w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości,
  • w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości.

Oprócz powstrzymania się od inwestycji w okresach zamkniętych członkowie zarządów zobowiązani są do przekazania spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez nich oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji lub praw pochodnych dotyczących akcji spółki, w której pełnią funkcje, oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi akcjami, zarówno notowanych na giełdzie, jak i będących przedmiotem ubiegania się o takie notowanie.

Osobami blisko związanymi są małżonkowie lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu, dzieci lub osoby przysposobione pozostające na utrzymaniu członka zarządu lub krewni i powinowaci pozostający z członkiem zarządu we wspólnym gospodarstwie przez co najmniej rok.

Należy także wskazać, że powyższy obowiązek informacyjny istnieje także wtedy, gdy nabycia lub zbycia akcji spółki, w której dana osoba pełni funkcję członka zarządu, dokonuje podmiot, w którym ten członek zarządu lub osoba blisko powiązana wchodzi w skład organów zarządzających lub nadzorczych lub posiada dostęp do informacji poufnych tego podmiotu lub ma decyzyjny wpływ na prowadzoną przez ten podmiot działalność gospodarczą.

Danuta Pajewska, Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy