Czy 12 listopada 2018 r. będą działać sklepy? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy 12 listopada 2018 r. będą działać sklepy?

Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy. Ma ona zaledwie kilka artykułów i dotyczy jednostkowego zagadnienia, a jednak powoduje dyskusje, czy 12 listopada 2018 r. objęty jest ograniczeniami w prowadzeniu handlu. Mimo przeciwnego stanowiska PIP i MRPIS wygląda na to, że sklepy mogą być otwarte, jeśli sprzedawcy są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, pracują w systemie zmianowym albo zachodzą inne wyjątki od zakazu pracy w dni wolne określone w art. 15110 k.p.

Wątpliwości interpretacyjne wynikają z rozbieżności między treścią ustawy ustanawiającej święto 12 listopada (pełna nazwa: ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej), a intencją Senatu wyrażoną w uzasadnieniu uchwały o przyjęciu poprawek do tekstu uchwalonego pierwotnie przez Sejm.

Mianowicie powyższa ustawa stanowi, że 12 listopada 2018 r. jest świętem i dniem wolnym od pracy. Dodatkowo przewiduje, że świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej mają być udzielane w tym dniu zgodnie z zaplanowaną kolejnością, a dostępność do aptek mają zapewniać apteki dyżurne. Ustawa o 12 listopada w brzmieniu przyjętym finalnie przez Sejm i podpisanym przez Prezydenta nie przewiduje jednak żadnych postanowień dotyczących ograniczenia handlu w tym dniu.

Wykreślenie art. 3 nie ogranicza handlu

W pierwotnym brzmieniu ustawa o 12 listopada skierowana do Senatu po jej uchwaleniu przez Sejm przewidywała wyraźnie w art. 3, że w dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zakładano więc wyraźne potwierdzenie, że 12 listopada ma być dniem handlowym. Senat jednak uchwalił poprawkę uchylającą ten przepis i z tą poprawką ustawa została ostatecznie przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta.

Intencją Senatu było, by 12 listopada 2018 r. ograniczenia handlu obowiązywały. Jak bowiem wynika z uzasadnienia uchwały Senatu o przyjęciu poprawek, wykreślenie art. 3 pierwotnego projektu zmierzało do tego, by 12 listopada 2018 r. obowiązywały ogólne przepisy dotyczące ograniczenia handlu analogiczne do tych, które obowiązują w niedzielę i inne dni świąteczne. Senat podzielił opinię partnerów społecznych reprezentujących pracowników handlu, że „pracownicy handlu nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy innych działów gospodarki”. W opinii Senatu nie znaleziono merytorycznego uzasadnienia, aby w przypadku nowo stanowionego święta odstąpić od poglądów i idei przyświecających Parlamentowi w momencie uchwalania ustawy o ograniczeniu handlu.

Uzasadnieniu uchwały Senatu odpowiadają powtarzane od kilku dni komunikaty medialne głoszące, że na skutek przyjęcia poprawek Senatu do ustawy o 12 listopada handel w tym dniu będzie zasadniczo niedozwolony. Opiera się na nim też opublikowane wczoraj wspólne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z którym w związku z przyjęciem przez Sejm poprawki Senatu, w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywać będą ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta określone w przepisach ustawy o ograniczeniu handlu. Interpretacja ta, oprócz powołania się na przywołane wyżej uzasadnienie uchwały Senatu, nie zawiera jednak analizy uchwalonych przepisów ani przepisów ustawy o ograniczeniu handlu. Nie jest też wiążąca dla przedsiębiorców.

12 listopada nie jest świętem w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu

Objęcie 12 listopada 2018 r. zakresem zastosowania ustawy o ograniczeniu w handlu nie znajduje moim zdaniem uzasadnienia w treści obowiązujących przepisów prawa. Ustawa o ograniczeniu handlu  przewiduje bowiem ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele, święta i niektóre inne dni, lecz 12 listopada 2018 r. nie mieści się w żadnej z tych kategorii, w tym nie jest świętem w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu. Za święta w rozumieniu tej ustawy uznaje się bowiem tylko święta określone w art. 1 ust. 1 ustawy z 1951 r. o dniach wolnych od pracy, a 12 listopada 2018 r. nie jest tam wskazane. Święto ustalone na 12 listopada 2018 r. zostało wyznaczone odrębną ustawą, której uchwalenie nie wiązało się ze zmianą ustawy z 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Oznacza to, że 12 listopada 2018 r. w placówkach handlowych może być wykonywana praca przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę pod warunkiem jednak zaistnienia przesłanek określonych w art. 15110 k.p., który przewiduje wyjątki od generalnej zasady zakazu pracy w dni wolne od pracy. Takim wyjątkiem mogłoby być np. wykonywanie pracy w systemie pracy zmianowej. Bez przeszkód można też 12 listopada 2018 r. powierzać pracę w placówkach handlowych osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

dr Marta Derlacz-Wawrowska, radca prawny, praktyka prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy