Czas zmienić statut | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czas zmienić statut

Organizacje pożytku publicznego do 11 marca mają czas na dostosowanie statutu do nowych wymagań przewidzianych w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) dokonano nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z jej postanowieniem organizacje pożytku publicznego, które uzyskały ten status przed wejściem w życie wskazanej nowelizacji, mają obowiązek dostosować swoje akty wewnętrzne (przed wszystkim statuty, ale dotyczy to również innych aktów wewnętrznych) do nowych wymagań. Dostosowanie powinno nastąpić do dnia 11 marca 2011 r. (to jest w terminie roku od wejścia w życie nowelizacji).
Niezbędne zmiany, które organizacje pożytku publicznego powinny wprowadzić do swoich wewnętrznych dokumentów, dotyczą m.in. zasad zakupu towarów lub usług związanych z organizacją oraz wymagań, jakie muszą spełniać członkowie organu kontroli w organizacji. Nowelizacja nakazuje też wprowadzenie do statutu wymagania, aby członkowie zarządu organizacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Jeśli organizacja nie spełni nowych warunków, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zakończeniu postępowania kontrolnego, może złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o odebranie jej statusu organizacji pożytku publicznego.
Bartłomiej Wyjatek, Zespół Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy