odszkodowania dla wierzyciela | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

odszkodowania dla wierzyciela

Postępowanie cywilne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w procesie karnym
Wydanie orzeczenia sądu cywilnego zobowiązującego do zapłaty wierzytelności z tytułu legalnych czynności cywilnoprawnych dłużnika nie stoi na przeszkodzie do orzeczenia obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej działaniem zmierzającym do udaremnienia wierzycielom zaspokojenia tej wierzytelności.
Postępowanie cywilne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi nie wyklucza dochodzenia odszkodowania w procesie karnym
Obowiązek naprawienia szkody - jak ustawodawca chroni pokrzywdzonego?
Warunki i zakres kompensacji szkody na podstawie art. 46 Kodeksu karnego
Obowiązek naprawienia szkody - jak ustawodawca chroni pokrzywdzonego?
Nie tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem
Jeżeli doszło do karalnego niezaspokojenia należności wierzyciela, obowiązek naprawienia powstałej szkody może zostać nałożony także na osobę zarządzającą majątkiem dłużnika lub osobę, która była jego poplecznikiem w przestępstwie.
Nie tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem
Skazujący wyrok karny pomaga uzyskać pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone przestępstwem
Praktyczne skutki zasady mocy wiążącej prawomocnego wyroku skazującego w cywilnoprawnym procesie o odszkodowanie.
Skazujący wyrok karny pomaga uzyskać pełne odszkodowanie za szkody wyrządzone przestępstwem
Nieuczciwy kontrahent zapłaci dług w ramach odpowiedzialności karnej
Ochrona interesów wierzycieli w ramach środka karnego „obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę” nałożonego na nieuczciwego dłużnika przez sąd karny.
Nieuczciwy kontrahent zapłaci dług w ramach odpowiedzialności karnej
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela
Wyzbycie się składników majątku, tak by powód nie mógł uzyskać na nich zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przed sądem, może być uznane za przestępstwo – nawet jeżeli nie zostało jeszcze wydane orzeczenie stwierdzające istnienie obowiązku dłużnika.
Przestępstwo udaremnienia wykonania orzeczenia stwierdzającego słuszność roszczeń wierzyciela