Natalia Kobyłka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Natalia Kobyłka

Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Pozorne obciążanie składników majątku, mające przekonać osoby trzecie, że wywołane zostały nieistniejące w rzeczywistości skutki prawne może stanowić przestępstwo. Przykładem takich czynów jest w szczególności zaciąganie fikcyjnych zobowiązań.
Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Dowolne i wybiórcze spłacanie tylko niektórych wierzytelności może powodować odpowiedzialność karną dłużnika, także w przypadku, gdy jest on dopiero zagrożony niewypłacalnością, jeżeli działaniem tym naraża na szkodę pozostałych wierzycieli.
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Zmiana wspólnika w spółce
Jaki dokument stanowi podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców zbycia co najmniej 10 proc. udziałów w spółce z o.o.? Uchwałę Sądu Najwyższego analizuje radca prawny.
Zmiana wspólnika w spółce
O czym należy pamiętać przy zastrzeganiu prawa własności rzeczy sprzedanej
Sprzedający może zabezpieczyć zapłatę ceny za rzeczy ruchome, zastrzegając ich własność w umowie sprzedaży, nawet jeżeli zostaną kupującemu wydane. Umowa taka musi być sporządzona na piśmie i opatrzona datą pewną (art. 589 i n. Kodeksu cywilnego).
O czym należy pamiętać przy zastrzeganiu prawa własności rzeczy sprzedanej
Łatwiej połączyć i podzielić spółki, czyli o ostatnich zmianach w Kodeksie spółek handlowych
27 października br. weszły w życie zmiany wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych ustawą z 19 sierpnia 2011 r. Upraszczają i skracają one procedury łączenia spółek kapitałowych, łączenia transgranicznego oraz podziału spółek.
Łatwiej połączyć i podzielić spółki, czyli o ostatnich zmianach w Kodeksie spółek handlowych