Mirella Lechna-Marchewka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Mirella Lechna-Marchewka

Zmiany w dostępie do zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych reguluje sposób eliminowania wykonawców niespełniających postawionych im wymogów. Wymogi te są związane m.in. z uczciwością wykonawcy (brak karalności za czyny zabronione). Sankcja w postaci wykluczenia z przetargu może być nałożona na wykonawcę nie za czyny popełnione przez ten podmiot, lecz za czyny zabronione popełnione w związku z działalnością podmiotu zbiorowego przez osoby fizyczne działające w jego imieniu lub jego interesie.
Zmiany w dostępie do zamówień publicznych
Pozbawić polskie drogi miliardów euro
Opublikowano już wiele komentarzy na temat tego, jak szkodliwe dla branży budowlanej są rozwiązania prawne zaproponowane w projekcie ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych. Wadą koncepcji ochrony lokalnych podwykonawców zaprezentowanej w niej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest także to, że może ona dotkliwie ograniczyć zewnętrzne finansowanie inwestycji drogowych GDDKiA.
Pozbawić polskie drogi miliardów euro
E-zamówienia w pułapce formalizmu
Europejski system zamówień publicznych to jeden z fundamentów funkcjonowania wspólnego rynku, dlatego głównym zadaniem przepisów prawa w tej dziedzinie jest realizacja swobód traktatowych, co w tym przypadku oznacza zapewnienie swobodnego dostępu do zamówień na terenie UE dla wykonawców z różnych państw członkowskich. W tym celu prawo europejskie nie tylko wymaga stosowania zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, ale dąży do usunięcia barier w dostępie do rynku, także tych które nie mają dyskryminacyjnego charakteru, ale są nieproporcjonalne. Interpretacja i stosowanie prawa zamówień publicznych w sposób abstrahujący od powyższego celu prowadzi do nadmiernego formalizmu i powoduje, że procedury zamówieniowe stają się niezrozumiałe, a rezultaty leżące u podstaw prawa zamówień publicznych wypaczone.
E-zamówienia w pułapce formalizmu
Wadium do poprawki
Przy okazji prac nad koncepcją nowego prawa zamówień publicznych należy zrewidować regulację dotyczącą wadium. Zmiany powinny iść dalej, niż proponuje to koncepcja.
Wadium do poprawki
Nowe prawo zamówień publicznych – czy w e-zakupach mamy szanse stać się drugą Koreą Południową?
Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych 6 czerwca 2018 r., towarzyszy szereg dokumentów o charakterze informacyjnym, z których dowiadujemy się, że reformie ustawy towarzyszyć będzie opracowanie zasad polityki zakupowej państwa. Jedną z nich jest zasada cyfryzacji procesu zakupowego zamówień publicznych.
Nowe prawo zamówień publicznych – czy w e-zakupach mamy szanse stać się drugą Koreą Południową?
Infrastruktura kolejowa: ogólnodostępna czy prywatna?
Definicja „wykorzystywania prywatnej bocznicy kolejowej wyłącznie dla realizacji własnych potrzeb” wymaga prounijnej interpretacji.
Infrastruktura kolejowa: ogólnodostępna czy prywatna?
Europa musi mieć na Chiny jakiś plan
Firmy z Chin mają konkretne cele i pracowicie realizują swój plan obecności na rynkach światowych. Świat wobec chińskiej ekspansji gospodarczej żadnego planu nie ma – komentarz po konferencji Inter-Pacific Bar Association.
Europa musi mieć na Chiny jakiś plan
Komisja Europejska wzywa Austrię do zniesienia ograniczeń w dostępie do środków ochrony prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych
25 stycznia 2018 r. Komisja wysłała do Austrii formalne wezwanie do usunięcia uchybień w sprawie ograniczeń, jakie wprowadza prawo krajowe dla wykonawców w zakresie prawa do kontroli działań podmiotu prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Komisja Europejska wzywa Austrię do zniesienia ograniczeń w dostępie do środków ochrony prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych
Zakupy in-house to sytuacja, w której nie dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego
Już w trakcie prac nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w 2016 r. temat zamówień in-house budził emocje. Pod koniec zeszłego roku KIO zakwestionowała pierwsze umowy zawarte na podstawie nowych przepisów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby przy tej okazji w Polsce wykształciła się praktyka krępująca możliwości współpracy podmiotów publicznych w celu wspólnej realizacji ich zadań. Rozwój koncepcji in-house w europejskim prawie zamówień publicznych wynikał bowiem z uznania przez Trybunał Sprawiedliwości, że państwo członkowskie ma interes w realizowaniu usług użyteczności publicznej wyłącznie w ramach struktur sektora publicznego.
Zakupy in-house to sytuacja, w której nie dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego
Doświadczenie wykonawcy to praca, która była faktycznie zrealizowana z jego udziałem – orzeczenie kontrowersyjne czy nie?
Zgodnie z wyrokiem Trybunału z 4 maja 2017 r. w sprawie Esaprojekt wykonawca indywidualnie biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może powoływać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem przy realizacji innego zamówienia publicznego, jeżeli faktycznie i konkretnie w jego realizacji nie uczestniczył. Orzeczenie to, wydane w kontekście polskiego przetargu, komentowane jest w Polsce jako kontrowersyjne. Czy jednak konkluzja Trybunału dotycząca wymogu posiadania przez wykonawcę doświadczenia w postaci faktycznie wykonanej przez niego pracy może być dyskusyjna?
Doświadczenie wykonawcy to praca, która była faktycznie zrealizowana z jego udziałem – orzeczenie kontrowersyjne czy nie?
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego na potrzeby krótkiej listy
Zgodnie z niedawnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy polskiego Prawa zamówień publicznych dopuszczające poleganie na potencjale podmiotu trzeciego na potrzeby spełnienia kryteriów selekcji są zgodne z prawem unijnym.
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego na potrzeby krótkiej listy
Modyfikacja umowy w sprawie zamówienia publicznego – wbrew pozorom bez zmian
Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych tylko z pozoru zmienia zasady modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tak naprawdę decydujące znaczenie nadal mają reguły wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i zebrane w dyrektywie 2014/24.
Modyfikacja umowy w sprawie zamówienia publicznego – wbrew pozorom bez zmian