Marek Dolatowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marek Dolatowski

Czy nowelizacja ustawy o OZE zmierza do pozbawienia istniejących instalacji prawa do zielonych certyfikatów?
Na początku maja pojawił się zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Już wstępna lektura pokazuje, że wymaga on licznych poprawek redakcyjnych i merytorycznych.
Czy nowelizacja ustawy o OZE zmierza do pozbawienia istniejących instalacji prawa do zielonych certyfikatów?
Znaczenie prawne bonifikat w dostawach energii elektrycznej
Bonifikaty, o których stanowi art. 45a ust. 3 Prawa energetycznego, nie mają charakteru odszkodowania. Nie można ich utożsamiać z karą ustawową, karą umowną ani świadczeniem gwarancyjnym.
Znaczenie prawne bonifikat w dostawach energii elektrycznej
Znaczenie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dla stron umów dotyczących energii elektrycznej
Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci wiążą strony umów dotyczących dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej lub strony umów kompleksowych w całości, o ile strony nie uzgodnią inaczej w umowie.
Znaczenie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dla stron umów dotyczących energii elektrycznej
Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia
Niebagatelne znaczenie planów rozwoju dla oceny warunków przyłączenia znalazło wreszcie jasny wyraz w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym zdaje się zmieniać dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie oceny istnienia warunków przyłączenia.
Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych mają znaczenie przy ocenie warunków przyłączenia
Nowelizacja ustawy o OZE – opóźnienie nowego systemu wsparcia
Celem nowelizacji jest opóźnienie wprowadzenia zmian w systemie wsparcia OZE przewidzianych w rozdziale 4 ustawy o OZE. Przepisy modyfikujące istniejący system wsparcia dla OZE oraz wprowadzające nowy system oparty na aukcjach wejdą w życie nie 1 stycznia, tylko 1 lipca 2016 r.
Nowelizacja ustawy o OZE – opóźnienie nowego systemu wsparcia
Prace nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2 dobiegają końca
8 lipca 2015 r. Parlament Europejski zatwierdził decyzję ustanawiającą mechanizm rezerwy stabilizacyjnej (Market Stability Reserve, MSR) uprawnień do emisji CO2. Decyzja musi zostać jeszcze przyjęta przez Radę Unii Europejskiej, co najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu 2015 r.
Prace nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2 dobiegają końca
Rozpatrzenie odwołania od każdej decyzji Prezesa URE należy do kognicji sądów powszechnych
Sąd Najwyższy stwierdził, że od każdej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przysługuje na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).
Rozpatrzenie odwołania od każdej decyzji Prezesa URE należy do kognicji sądów powszechnych
Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
W ostatnim czasie zaprezentowany został drugi już, poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Autorzy projektu proponują zmianę na korzyść przedsiębiorstw uzyskujących energię elektryczną z biogazu, podkreślając duży potencjał energetyczny krajowego rolnictwa, a także potrzebę jego wsparcia.
Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
Definicja i prawa prosumenta
Nowa ustawa o OZE rozbudowuje mechanizmy wsparcia dla prosumentów. Zakres definicji prosumenta – zarówno obecnie obowiązującej, jak i przewidzianej w nowej ustawie – może budzić kontrowersje
Definicja i prawa prosumenta
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Obecni wytwórcy energii elektrycznej z OZE, a także wytwórcy zmodernizowanych instalacji OZE będą mogli dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem dotychczasowych zasad wsparcia (świadectwa pochodzenia) a nowym systemem wsparcia (system aukcyjny). System aukcyjny będzie stosowany w stosunku do nowych instalacji oddanych do eksploatacji po 1 stycznia 2016 r. Ważnym elementem nowej ustawy jest także wsparcie prosumenckiego wytwarzania energii w mikroinstalacjach OZE.
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Ustawa Prawo energetyczne przewiduje dla odbiorców przemysłowych możliwość samodzielnego uzyskania i przedstawienia do umorzenia certyfikatów tylko za część zakupionej energii. Przyszłość tego instrumentu wsparcia stanęła jednak pod znakiem zapytania.
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Odpowiedzialność spółki dzielonej po podziale przez wydzielenie
Kwestia odpowiedzialności spółek dzielonych za zobowiązania przypisane spółkom przejmującym lub nowo zawiązanym w ramach podziału przez wydzielenie wciąż nie doczekała się jednolitej interpretacji.
Odpowiedzialność spółki dzielonej po podziale przez wydzielenie