dr Katarzyna Śliwak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Katarzyna Śliwak

Kiedy należy weryfikować pozacenowe kryteria oceny ofert?
Niektóre cechy świadczenia oferowanego przez wykonawcę można zweryfikować dopiero na etapie realizacji umowy. Wskazuje się jednak, że jeśli weryfikacja pozacenowych kryteriów oceny ofert następuje dopiero na etapie realizacji umowy, kryteria te mają charakter pozorny, bo wykonawcy i tak konkurują w oparciu o cenę. Dotychczas stosowanie takich kryteriów uznawane było w orzecznictwie KIO za dopuszczalne. Jednak 18 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok o sygn. XXIII Ga 1350/20, w którym wskazał, że cechy świadczenia oferowanego przez wykonawcę należy weryfikować przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Czy ten wyrok wpłynie na zmianę linii orzeczniczej KIO?
Kiedy należy weryfikować pozacenowe kryteria oceny ofert?
Zamówienia związane z COVID-19 poza rygorem Prawa zamówień publicznych
Pandemia wymaga natychmiastowych reakcji i szybkiego wdrażania rozwiązań służących zwalczaniu koronawirusa i wywołanych nim skutków społeczno-gospodarczych. Dlatego tzw. ustawa kryzysowa wprowadziła przepisy umożliwiające udzielanie zamówień służących zwalczaniu pandemii z pominięciem długotrwałych i sformalizowanych procedur.
Zamówienia związane z COVID-19 poza rygorem Prawa zamówień publicznych
Koronawirus: nowa rzeczywistość w zamówieniach publicznych
Pandemia koronawirusa już wpływa na sytuację wykonawców realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne i inne umowy zawarte w reżimie prawa zamówień publicznych, a w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji istnieje ryzyko, że negatywne konsekwencje będą coraz dalej idące. Obecna sytuacja ma wpływ nie tylko na realizację umów, ale też na toczące się i przyszłe postępowania o zamówienie publiczne.
Koronawirus: nowa rzeczywistość w zamówieniach publicznych
Podwykonawca nie zawsze uzyska zapłatę bezpośrednio od zamawiającego
Na podstawie art. 143c ust. 1 p.z.p. zamawiający jest zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz zaakceptowanego przez niego podwykonawcy, w przypadku gdy ten nie uzyskał należnej zapłaty od wykonawcy. Choć dzięki wprowadzeniu tego przepisu podwykonawcy umów realizowanych w reżimie zamówień publicznych uzyskali większą ochronę, to jednak w pewnych sytuacjach skorzystanie z tej ochrony może być utrudnione.
Podwykonawca nie zawsze uzyska zapłatę bezpośrednio od zamawiającego
Czy można wybrać ofertę, jeśli termin związania nią już minął?
Jeśli wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, po tym jak zamawiający zwróci się do niego z taką prośbą, jego oferta podlega odrzuceniu. Nie są jednak jasne skutki upływu terminu związania, jeżeli wykonawca nie przedłuży go z własnej inicjatywy. Ustawa Prawo zamówień publicznych w obecnym brzmieniu nie rozstrzyga, czy oferta wykonawcy pozostaje ważna po upływie terminu związania.
Czy można wybrać ofertę, jeśli termin związania nią już minął?
Wymogi banku finansującego nie mogą ograniczać konkurencji w przetargu współfinansowanym ze środków z funduszy unijnych
Jeśli bank odmawia finansowania zamówienia na dostawę taboru kolejowego (lub innych przedmiotów zamówienia) udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności z uwagi na brak możliwości ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego w Polsce, zamawiający powinien udzielić zamówienia na dostawę wraz z finansowaniem.
Wymogi banku finansującego nie mogą ograniczać konkurencji w przetargu współfinansowanym ze środków z funduszy unijnych
Podstawy wykluczenia w projekcie nowego PZP – bliżej dyrektywy
Udostępniony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 24 stycznia br. projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w podstawach wykluczenia oraz instytucji self-cleaning, które zbliżają polskie regulacje do treści dyrektywy 2014/24/UE.
Podstawy wykluczenia w projekcie nowego PZP – bliżej dyrektywy
Historie z KIO. Czy wystarczy informacja o obrocie wykonawcy za rok poprzedni zawarta w rachunku zysków i strat za rok bieżący?
Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne. Zamawiający ustanowił w SIWZ warunek udziału w postępowaniu, zgodnie z którym wykonawca powinien wykazać, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych osiągnął obrót roczny w wysokości nie mniejszej niż 387 000 PLN. Warunek ten stał się źródłem sporu zamawiającego z wykonawcą.
Historie z KIO. Czy wystarczy informacja o obrocie wykonawcy za rok poprzedni zawarta w rachunku zysków i strat za rok bieżący?
Jak wyjaśnić rażąco niską cenę lub koszt?
Wyjaśnienia wykonawcy dotyczące rażąco niskiej ceny bądź kosztu muszą zawierać wskazanie konkretnych czynników, które umożliwiły skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie, oraz zostać poparte stosowanymi dowodami. Ciężar udowodnienia realności ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, zamawiający odrzuci jego ofertę.
Jak wyjaśnić rażąco niską cenę lub koszt?
Historie z KIO. Spokojnie – podpis pod ofertą wystarczy
Sposób podpisania oferty regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W ich świetle podpis złożony na końcu oświadczenia woli, jakim jest oferta wykonawcy, obejmuje całą treść go poprzedzającą, wystarczy więc, aby uznać ofertę za skutecznie podpisaną. Wymóg parafowania każdej strony oferty, stawiany czasem przez zamawiających, należy uznać za mający charakter jedynie instrukcyjny. Niezachowanie tego formalnego wymogu przez wykonawcę nie może skutkować dla niego negatywnymi konsekwencjami.
Historie z KIO. Spokojnie – podpis pod ofertą wystarczy
Kiedy zachodzi obowiązek badania rażąco niskiej ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych?
Zgodnie z generalną zasadą zamawiający zwracają się z żądaniem udzielenia wyjaśnień, gdy zaoferowana cena, koszt lub ich istotne części składowe wydają się im rażąco niskie oraz budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Art. 90 ust. 1 p.z.p. w obecnym brzmieniu nie określa już sztywnych, matematycznych reguł badania rażąco niskiej ceny. Zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienia jest co do zasady uzależnione od oceny jego oferty przez zamawiającego.
Kiedy zachodzi obowiązek badania rażąco niskiej ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych?
Historie z KIO. Nawet niewymagalna zaległość podatkowa może być podstawą wykluczenia
Nieostateczna decyzja podatkowa, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, nie podlega wykonaniu. Nieostateczność decyzji nie uchroni jednak wykonawcy przed wykluczeniem z postępowania, jeśli zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub SIWZ możliwość wykluczenia wykonawcy naruszającego obowiązki dotyczące płatności podatków.
Historie z KIO. Nawet niewymagalna zaległość podatkowa może być podstawą wykluczenia