Karol Czepukojć | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Karol Czepukojć

Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych?
Przygotowana likwidacja (z ang. pre-pack) może stać się dla instytucji finansowych, występujących w roli wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo, skutecznym narzędziem windykacyjnym, gdy dłużnik jest niewypłacalny, a instytucja finansowa ma interes w szybkim spieniężeniu przedmiotu zabezpieczenia po jak najwyższej cenie. Dotyczyć to może także spraw, gdy wobec dłużnika toczy się sądowe postępowanie restrukturyzacyjne, po doprowadzeniu do jego wcześniejszego umorzenia.
Pre-pack – nowe narzędzie windykacyjne dla instytucji finansowych?
Doradca restrukturyzacyjny – nowy zawód regulowany
Z początkiem 2016 r., gdy weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, doszło do utworzenia nowego zawodu regulowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Ma on być wykonywany przez osoby profesjonalnie przygotowane do świadczenia usług w sprawach restrukturyzacji i upadłości oraz pełnienia funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych. Doradcy restrukturyzacyjni mają łączyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania. Potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych jest licencja przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości.
Doradca restrukturyzacyjny – nowy zawód regulowany
Fala upadłości wśród polskich przedsiębiorców - szansa na okazyjne zakupy?
Nabycie aktywów w ramach procedury upadłościowej może być korzystne dla kupującego nie tylko ze względów czysto ekonomicznych.
Fala upadłości wśród polskich przedsiębiorców - szansa na okazyjne zakupy?
Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.
Wierzyciel spółki może pociągnąć członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli nie złożono w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Obowiązek złożenia takiego wniosku spoczywa bowiem na każdym z członków zarządu spółki.
Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.
Zatory płatnicze mogą prowadzić do upadłości
Firmy obecnie często spóźniają się z płatnościami na rzecz kontrahentów, którzy w efekcie nieterminowo płacą własnym wierzycielom. Tymczasem nawet kilkudniowe opóźnienie w płatnościach nakłada na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Zatory płatnicze mogą prowadzić do upadłości
Francuska procédure de sauvegarde zgodna z polskim porządkiem publicznym
Sąd Najwyższy stwierdził, że uznanie na terytorium Polski francuskiej procédure de sauvegarde, będącej jednym z postępowań, do których stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000, prowadzi do rezultatu zgodnego z polskim porządkiem publicznym.
Francuska procédure de sauvegarde zgodna z polskim porządkiem publicznym
Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Procesowe skutki ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu są uzależnione od tego, czy ustanowiono dla upadłego zarząd własny masą upadłości, czy też upadły pozbawiony został prawa zarządu.
Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Upadłość likwidacyjna, gdy upadły jest powodem, skutkuje zawieszeniem procesu o wierzytelność do czasu podjęcia przez syndyka decyzji o wstąpieniu do postępowania. Gdy upadły jest pozwanym, postępowanie takie ulega umorzeniu.
Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Czy syndyk, zarządca i nadzorca sądowy mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników?
Odpowiedź będzie uzależniona od tego, czy mamy do czynienia z uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o., której wspólnikiem jest upadły, czy z uchwałą zgromadzenia wspólników upadłej spółki z o.o., dla której jeden z tych podmiotów został ustanowiony.
Czy syndyk, zarządca i nadzorca sądowy mogą wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników?