Anna Dąbrowska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Anna Dąbrowska

Należyta staranność i uzasadnione ryzyko gospodarcze
Zarząd prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę na zewnątrz, a w określonych okolicznościach ponosi odpowiedzialność wobec spółki i wobec jej wierzycieli. Członkowie zarządu powinni działać z należytą starannością, która odpowiada w zasadzie obiektywnym standardom staranności, jakich powinien przestrzegać sumienny kupiec w stosunkach danego rodzaju. Niedochowanie staranności może oznaczać odpowiedzialność członków organów spółki – i na odwrót, jej dochowanie pomoże się z tej odpowiedzialności zwolnić. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza pewne zmiany w tym zakresie.
Należyta staranność i uzasadnione ryzyko gospodarcze
Transakcje M&A w obliczu koronawirusa
Transakcje to jedno z narzędzi prowadzenia działalności gospodarczej. Dla jednych są sposobem na poszerzenie skali działalności czy uzyskanie efektu synergii, innym pozwalają wyjść z inwestycji czy pozyskać kapitał. Dlatego perturbacje, jakie odczuwają dziś przedsiębiorcy, przekładają się na ich aktywność na polu M&A.
Transakcje M&A w obliczu koronawirusa
Ważność tytułu do udziałów aktualnego wspólnika spółki
Uwagi na temat konsekwencji niedochowania wymaganej formy zbycia tytułu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz możliwości naprawienia takiej wady.
Ważność tytułu do udziałów aktualnego wspólnika spółki
Element outsourcingu w klasyfikacji transakcji zbycia składników majątku
Element outsourcingu może stanowić dodatkową okoliczność, której ocena, w kontekście działalności prowadzonej przez strony transakcji, może przesądzić o właściwym zdefiniowaniu przedmiotu transakcji.
Element outsourcingu w klasyfikacji transakcji zbycia składników majątku
Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego
Poufność informacji, które kontrahent udostępnił w toku negocjacji, należy zachować bezterminowo – także wówczas, gdy do transakcji ostatecznie nie doszło.
Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest samoistną przesłanką dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń
Sąd Apelacyjny w Warszawie przypomniał, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego będącego członkiem zarządu pod warunkiem spełniania określonych wymogów formalnych.
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest samoistną przesłanką dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń
Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie praw z umów handlowych
Czy nabywca przedsiębiorstwa staje się stroną umów handlowych związanych z nabytym przedsiębiorstwem na takich samych zasadach jak zbywca?
Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie praw z umów handlowych