Aleksandra Burda | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Aleksandra Burda

Czy Skarb Państwa odpowiada za niewłaściwie odśnieżoną drogę?
Zgodnie z art. 417 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa odpowiada za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej. Zazwyczaj nietrudno jest rozstrzygnąć, kiedy Skarb Państwa występuje jako strona stosunków cywilnoprawnych, a kiedy wykonuje kompetencje władcze. Są jednak takie aktywności podmiotów prawa publicznego, które nie są jednoznacznie władcze, ale należy je uznać za wykonywanie władzy publicznej – tak rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 6 czerwca 2014 r., III CSK 211/13.
Czy Skarb Państwa odpowiada za niewłaściwie odśnieżoną drogę?
Kłopotliwa wielokrotność stosownego wynagrodzenia
Przewidziana w ustawie o prawie autorskim wielokrotność stosownego wynagrodzenia jest przedmiotem licznych dyskusji oraz różnorodnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kłopotliwa wielokrotność stosownego wynagrodzenia
Naprawienie szkody przy naruszeniu praw własności intelektualnej
W wyroku z 9 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął kwestie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu rozmiaru szkody lub wysokości słusznego wynagrodzenia z tytułu naruszenia. Orzeczenie zapadło na podstawie przepisów dotyczących rozporządzenia (WE) 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu środków ochrony odmian roślin.
Naprawienie szkody przy naruszeniu praw własności intelektualnej
Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego
Istnienie renomy na terenie jednego państwa członkowskiego jest wystarczające, aby uznać, że znak cieszy się renomą na istotnej części obszaru UE. Uprawniony z renomowanego znaku towarowego nie musi już udowadniać renomy w innym państwie członkowskim.
Geograficzny zasięg renomy wspólnotowego znaku towarowego