Związkowcy chronieni także na umowie na czas określony | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Związkowcy chronieni także na umowie na czas określony

Członek zarządu zakładowej organizacji związkowej oraz członek upoważniony do jej reprezentowania wobec pracodawcy może dochodzić przywrócenia do pracy w razie rozwiązania umowy na czas określony. Brak takiej możliwości byłby sprzeczny z Konstytucją.

11 lipca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie Sądu Rejonowego w Pabianicach IV Wydział Pracy w sprawie zgodności z Konstytucją (i) art. 38 § 1 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim pomija obowiązek konsultacji ze związkiem zawodowym zamiaru wypowiedzenia chronionemu działaczowi związkowemu umowy o pracę na czas określony, oraz (ii) art. 50 § 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim pomija prawo chronionego działacza związkowego zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony do żądania przywrócenia do pracy.
Podłożem pytania prawnego był następujący stan faktyczny. Michał Sz. był zatrudniony na czas określony 5 lat w pełnym wymiarze czasu pracy jako brygadzista. 11 września 2009 r. w spółce zarejestrowano organizację zakładową NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym komisji zakładowej został Michał Sz. 15 września 2009 r. wysłał pismo informujące prezesa spółki o założeniu zakładowej organizacji związkowej. Trzy dni później zawiadomił również o podjęciu 14 września 2009 uchwały o objęciu członków komisji zakładowej szczególną ochroną trwałości stosunku pracy. 15 września 2009 pracodawca wypowiedział Michałowi Sz. umowę o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Pracownik wniósł pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub, w razie rozpoznania sprawy po upływie okresu wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Pozwana spółka wniosła o odrzucenie pozwu.
Według zakwestionowanego art. 38 § 1 Kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności z sprawach z zakresu prawa pracy. W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, postanowił umorzyć postępowanie z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.
 Przedmiotem pytania prawnego był również art. 50 § 3 Kodeksu pracy, który przewiduje, że w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
Na tle powyższego stanu faktycznego powstało pytanie prawne, czy działaczowi związkowemu (chronionemu na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych), z którym rozwiązana została umowa na czas określony, przysługuje wyłącznie roszczenie o odszkodowanie. Sąd Rejonowy w Pabianicach, zwracający się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że niemożność dochodzenia przywrócenia do pracy przez działacza związkowego stanowi ograniczenie ochrony jego stosunku pracy. W efekcie może wpływać to na działalność zakładowych organizacji związkowych i uniemożliwiać im wykonywanie ich podstawowych zadań, czyli ochronę interesów pracowniczych. Sąd pytający wskazał na niezgodność regulacji z zasadą wolności zrzeszania się (art. 59 Konstytucji) i z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji).
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przewidziana w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych specjalna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych odnosi się do wszystkich stosunków pracy i nie może być uzależniona od podstawy ich nawiązania. Tak więc ochrona ma zastosowanie zarówno do stosunków pracy powstałych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i do stosunków pracy powstałych w wyniku zawarcia umowy na czas określony.
W swoich ustnych wywodach Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że jako zasadę przy rozwiązywaniu umów na czas określony traktować należy dochodzenie przez pracownika roszczenia o odszkodowanie, natomiast w przypadku pracowników chronionych na podstawie art. 50 § 5 (kobiety w ciąży, na urlopie macierzyńskim, ojcowie wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego) oraz pracowników podlegających ochronie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych istnieje możliwość żądania albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania.
– Powyższy wyrok i podane ustne motywy nie wskazują na to, że ochrona przewidziana w art. 32 ustawy o związkach zawodowych nie powoduje rozwiązania stosunku pracy wraz z upływem terminu, na jaki umowa o pracę na czas określony została zawarta – zaznacza Elżbieta Gutkowska z Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy. – Po upływie czasu wskazanego w umowie żądanie przywrócenia do pracy byłoby więc bezzasadne. Pogłębiony komentarz będzie jednak możliwy dopiero po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny pisemnego uzasadnienia przedmiotowego wyroku.
Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawcą była sędzia TK Ewa Łętowska.
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.