Znane oznaczenie "CK" nie tylko dla Calvina Kleina | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Znane oznaczenie "CK" nie tylko dla Calvina Kleina

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że znak towarowy „CK CREACIONES KENNYA” nie jest podobny do znaku towarowego „CK” zarejestrowanego na rzecz Calvin Klein Trademark Trust w odniesieniu do odzieży.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 2 września 2010 r. (C-254/09 P)
Tym wyrokiem Trybunał potwierdził stanowiska niższych instancji. Sprawa miała swój początek w 2004 roku, kiedy Calvin Klein Trademark Trust, uprawniony m.in. do znaków CK i CK Calvin Klein, wniósł sprzeciw wobec rejestracji słownego znaku towarowego „CK CREACIONES KENNYA” zgłoszonego na rzecz Zafra Marroquineros SL.
Wydział Sprzeciwów Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) uznał, że przeciętny konsument nie zostanie wprowadzony w błąd przez używanie znaku „CK CREACIONES KENNYA”, tj. nie pomyli go ze znakami towarowymi spółki Calvin Klein Trademark Trust. Stanowisko to potwierdziła także, po wniesionym odwołaniu od tej decyzji, Druga Izba Odwoławcza. Następnie, na skutek złożonej skargi, sprawę rozpoznawał Sąd (dawniej Sąd Pierwszej Instancji).
Sąd w wyroku z dnia 7 maja 2009 r. (T-185/07) oddalił skargę, uznając, że całościowe wrażenie, jakie wywiera znak „CK CREACIONES KENNYA” – przy uwzględnieniu jego elementów odróżniających i dominujących – nie wywołuje prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Sąd podkreślił, że w przypadku badania podobieństwa znaku złożonego (w tym przypadku „CK CREACIONES KENNYA”) ze znakiem towarowym, który stanowi element tego pierwszego (tutaj „CK”), o ich podobieństwie można mówić w sytuacji, w której ten element jest składnikiem dominującym w całościowym wrażeniu wywoływanym przez znak złożony. Dominujący element to taki, który pozostaje w pamięci konsumentów i jednocześnie na tyle przyciąga uwagę, że pozostałe elementy złożonego znaku nie mają istotnego znaczenia przy jego odbiorze.
Sąd uznał, że dominującym elementem znaku „CK CREACIONES KENNYA” są słowa creaciones oraz kennya. Calvin Klein Trademark Trust złożył odwołanie od ww. orzeczenia do Trybunału.
W odwołaniu podkreślił, że w branży odzieżowej właściwej dla obu zainteresowanych rozstrzygnięciem spółek nazwisko bądź akronim oznaczający producenta jest wysoce odróżniającym elementem ze względu na swój wyjątkowy charakter i szczególną funkcję, jaką pełni. Calvin Klein Trademark Trust wskazał także, że Zafra Marroquineros SL używa oznaczenia „CK CREACIONES KENNYA” w sposób graficzny, który uwypukla znaczenie elementu „CK”, tzn. używa liter „CK” w czcionce znacznie większej niż pozostałe elementy.
Trybunał oddalił skargę, podzielając w całości stanowisko Sądu i jego argumentację odnoszącą się do nieistnienia ryzyka wprowadzenia klientów w błąd. Trybunał podkreślił, iż w sytuacji, kiedy nie zachodzi podobieństwo pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, fakt renomy znaku wcześniejszego oraz identyczność towarów objętych rejestracjami nie prowadzi do wystąpienia ryzyka konfuzji.
Trybunał uznał także, że brak podobieństwa pomiędzy oznaczeniami wyklucza możliwość uznania, że znak późniejszy narusza renomę znaku wcześniejszego, nawet jeśli została ona ustalona.
Omawiany wyrok należy uznać za zaskakujący. Przeprowadzona argumentacja jest sprzeczna z dotychczasową ustaloną wykładnią, że podobieństwo oznaczeń jest tylko jednym z elementów branych pod uwagę przy ocenie ryzyka konfuzji i nie ocenia się go w oderwaniu od innych kryteriów, tj. przede wszystkim stopnia podobieństwa towarów i zdolności odróżniającej znaku oraz jego renomy. Sprzeczna jest także z założeniami przyjętymi dla regulacji dotyczącej ochrony znaku renomowanego, której przesłanki ocenia się w inny sposób niż przyjęty na gruncie ochrony przyznanej znakom towarowym ze względu na istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd.