Zmiany w zakresie wynagradzania mediatorów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany w zakresie wynagradzania mediatorów

Od 25 lutego br. obowiązują przepisy przewidujące podwyższanie wynagrodzenia mediatorów oraz ponoszonych przez nich kosztów związanych z przeprowadzoną mediacją o VAT.

Zgodnie z art. 981 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Szczegółowe kwestie związane z wynagrodzeniem mediatorów zawarte są w przepisach rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 30 listopada 2005 r. (Dz.U. nr 239, poz. 2018, z późn. zm.).

Od 25 lutego br. wynagrodzenie mediatora, który jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianych dla tego rodzaju czynności w przepisach dotyczących podatku VAT. Dotyczy to:

  • wynagrodzenia mediatora w sprawach o prawa majątkowe,
  • wynagrodzenia mediatora w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz
  • wynagrodzenia mediatora w sprawach o prawa niemajątkowe.

Wydatki poniesione przez mediatorów na pokrycie kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji są także podwyższane o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach dotyczących podatku VAT. Chodzi tu o podlegające zwrotowi wydatki na pokrycie kosztów:

  • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
  • zawiadomień stron;
  • zużytych materiałów biurowych;
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych za jedno posiedzenie.

Wymienione wyżej zmiany to efekt wejścia w życie z dniem 25 lutego br. rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. nr 29, poz. 148).