Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Elektroniczne walne zgromadzenia w spółkach publicznych od 2013 roku. Od 2012 roku spółki notowane na giełdzie muszą dementować nieprawdziwe informacje na swój temat oraz informować o zasadach prowadzenia działalności pozabiznesowej (np. sponsoringu).

„Dobre Praktyki…” to zbiór rekomendacji i reguł postępowania skierowanych do spółek giełdowych, ich zarządów, członków rad nadzorczych i akcjonariuszy. Pierwszy zbiór reguł ładu korporacyjnego powstał w 2002 roku pt. „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002” i podlegał modyfikacjom co 2-3 lata. Celem „Dobrych Praktyk…” jest zapewnienie transparentności spółek giełdowych oraz dobrej komunikacji z inwestorami, a także ochrony praw akcjonariuszy.
Zasada comply or explain (zastosuj albo wyjaśnij) zobowiązuje spółki giełdowe do przestrzegania reguł ujętych w części II (dobre praktyki zarządów), III (dobre praktyki rad nadzorczych) i IV (dobre praktyki akcjonariuszy) „Dobrych Praktyk…”. Jeżeli spółka nie stosuje niektórych z tych zasad lub narusza je w toku działalności, musi wskazać (wraz z uzasadnieniem), od stosowania której praktyki odstępuje lub którą naruszyła i dlaczego. Informacje o stosowaniu dobrych praktyk i odstępstwach od nich spółka zamieszcza w postaci raportów bieżących na swojej stronie internetowej.
Zmiany wprowadzone ostatnio do „Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku, dotyczą głównie zagadnień ładu informacyjnego.
Jedną z nich jest zalecenie, aby spółki giełdowe zamieszczały na swojej stronie internetowej stanowisko co do upublicznionych a nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub opinii na temat spółki wygłoszonych przez jej przedstawicieli lub inne opiniotwórcze osoby, albo podejmowały inne stosowne kroki, aby zapewnić inwestorom rzetelną informację. Przykładowo jeśli w mediach pojawią się informacje na temat szacowanych zysków spółki, które nie stanowią jej oficjalnej prognozy, powinny one zostać przez spółkę skorygowane. W przeciwnym wypadku inwestorzy mogą posiadać fałszywy obraz sytuacji finansowej spółki.
Spółki coraz częściej angażują się w propagowanie aktywności kulturalnej, sportowej, naukowej czy edukacyjnej. Zmiany „Dobrych Praktyk” wprowadzają nową rekomendację publikowania zasad, na jakich spółka prowadzi działania pozabiznesowe. Rekomendacja ta ma służyć informowaniu akcjonariuszy o sposobie wydatkowania środków na cele pozabiznesowe, a tym samym umożliwić inwestorom giełdowym ocenę zasadności tych działań.
Zmianie ulega również data wejścia w życie obowiązku przeprowadzania elektronicznych walnych zgromadzeń. Będą one obligatoryjne od 1 stycznia 2013 roku. Do tego czasu stosowanie środków komunikacji elektronicznej przy organizacji walnych zgromadzeń jest nieobowiązkowe, ale rekomendowane.
Ponadto zwolniono radę nadzorczą z obowiązku sporządzania corocznej oceny swojej pracy, przedkładania tej oceny walnemu zgromadzeniu oraz publikowania jej na stronie internetowej spółki. Pozostałe obowiązki informacyjne rady nadzorczej pozostawiono bez zmian.
Anna Grygo, Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy