Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiana ustawy o ofercie publicznej w kontekście transakcji na rynku kapitałowym

Nowelizacja zmienia definicję oferty publicznej, zakres wyjątków od obowiązku prospektowego, wprowadza tzw. ofertę kaskadową i zmienia zasady odpowiedzialności za informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym.

23 kwietnia 2013 weszła w życie nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obszerna nowelizacja tej ustawy spowodowana była koniecznością wdrożenia regulacji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE1. Ponadto miała ona doprecyzować postanowienia wynikające z wcześniejszego wdrożenia przepisów dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisy mające związek z przeprowadzaniem ofert publicznych i mechanizmem zatwierdzania prospektu emisyjnego uregulowanych w ww. dyrektywach.

Nowelizacja nie pozostaje bez znaczenia dla uczestników rynku publicznego. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o ofercie.

Definicja oferty publicznej

Na mocy nowelizacji zwiększona została liczba adresatów oferty publicznej z dotychczasowych co najmniej 100 do co najmniej 150 osób. Poszerzony został także zakres pojęcia oferty publicznej w taki sposób, że zrezygnowano z odpłatności nabycia papierów wartościowych, która dotychczas była jednym z kryteriów kwalifikujących ofertę jako ofertę publiczną.

Wyjątki od obowiązku prospektowego

Zasadą jest, że oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga udostepnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.

Ustawa o ofercie przewiduje wyjątki od tej zasady. Zgodnie z art. 7 ustawy możliwe są następujące sytuacje:

  • konieczność udostępnienia prospektu emisyjnego;
  • brak konieczności udostępnienia prospektu emisyjnego, ale pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego;
  • brak konieczności udostępnienia prospektu lub memorandum informacyjnego.

Nowelizacja zmieniła zakres wymogów dotyczących przedstawiania prospektu emisyjnego. W związku z tym każdorazowo należy przeanalizować przepisy nakładające obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego i udostępnienia go do publicznej wiadomości, aby sprawdzić, czy w konkretnej sytuacji ten obowiązek istnieje.

Przykładem takich zmian są:

a) Zwiększenie z dotychczasowych 50 000 euro do 100 000 euro:

  • minimalnej wartości papierów wartościowych liczonej według ich ceny emisyjnej lub sprzedaży z dnia jej ustalenia,
  • jednostkowej wartości nominalnej papierów wartościowych.

b) Wprowadzenie określonych terminów w przypadku dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym:

  • akcji emitenta, które stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tego samego rodzaju akcji tego emitenta, i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości, w okresie poprzednich 12 miesięcy,
  • akcji spółki, której akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym rynku regulowanym wydanych w celu realizacji uprawnień posiadaczy innych papierów wartościowych tej spółki nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału tych papierów wartościowych.

Wprowadzenie tzw. oferty kaskadowej

Instytucja ta umożliwia emitentom papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, np. obligacji, udzielenie zgody na dalszą sprzedaż papierów wartościowych przez bank, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną, zagraniczną firmę inwestycyjną lub konsorcjum tych podmiotów, czyli uczestników oferty kaskadowej, którzy nabyli ww. papiery wartościowe od emitenta. Sprzedaż taka odbywa się na rzecz kolejnych instytucji finansowych w imieniu i na rachunek uczestników oferty kaskadowej, ale w ramach jednego prospektu emisyjnego przygotowanego przez emitenta. Wobec uczestników oferty kaskadowej stosuje się takie same jak wobec sprzedającego zasady odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym.

Wpłaty na akcje w ramach oferty publicznej

Wprowadzone zostało rozwiązanie obligujące do dokonywania wpłat pieniężnych z tytułu zapisów na akcje na wydzielony rachunek bankowy firmy inwestycyjnej. Ma ono zastosowanie w sytuacji, gdy oferta publiczna dokonywana jest za pośrednictwem takiej firmy i dotyczy akcji nowej emisji. Środki pieniężne wpłacone przez inwestorów mogą zostać wydane emitentowi dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, z którym ma związek oferta publiczna akcji.

Prowadzenie akcji promocyjnej

Nowelizacja wprowadziła zakaz udostępniania informacji w celu promowania nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania do ich nabycia lub objęcia. Zakaz nie dotyczy sytuacji, w których udostępnianie takich informacji dokonywane jest wobec mniej niż 150 osób lub informacje takie nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi. Dopuszczalne jest prowadzenie przez emitenta lub sprzedającego akcji promocyjnej pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Miejsce publikacji prospektu emisyjnego

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek publikowania prospektu emisyjnego, według wyboru emitenta lub sprzedającego, na stronie internetowej emitenta lub firmy inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe, których dotyczy prospekt emisyjny lub giełdy lub organu nadzoru państwa macierzystego emitenta (gdy Polska jest państwem przyjmującym).

Odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym

Zakres odpowiedzialności sprzedającego (przed nowelizacją: wprowadzającego) został rozszerzony o odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w prospekcie emisyjnym, a nie tylko za te dotyczące sprzedającego oraz dokonywanej przez niego sprzedaży papierów wartościowych w przypadku gdy sprzedający jest wobec emitenta podmiotem dominującym lub wywierającym na emitenta znaczny wpływ (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Zakres odpowiedzialności podmiotu zabezpieczającego został rozszerzony o odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w prospekcie emisyjnym, a nie tylko za te dotyczące podmiotu zabezpieczającego oraz o ustanowionym zabezpieczeniu w przypadku gdy podmiot zabezpieczający jest wobec emitenta podmiotem dominującym lub wywierającym na emitenta znaczny wpływ (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Emilia Dudzińska, Zespół Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

______________

 1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym.