Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym

Ostatnie trudne dla inwestorów doświadczenia pociągnęły za sobą propozycje kolejnych zmian przepisów zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Obecnie w pierwszym czytaniu komisji sejmowej znajduje się rządowy projekt ustawy zmieniającej kilkanaście ustaw, nadającej nowy kształt i zasady funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz nakładającej obowiązek dematerializacji niektórych instrumentów finansowych.

Zmiany w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Efektem tych zmian ma być przekształcenie KNF w państwową osobę prawną, co zwiększy jej niezależność i swobodę w dysponowaniu środkami, a także uprawnienie do środków pochodzących z opłat za nadzór i przeprowadzane egzaminy. Do składu KNF dołączą przedstawiciele premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesa UOKiK oraz ministra ds. koordynacji służb specjalnych, co zapewni wszystkim tym organom dostęp do informacji uzyskanych w ramach wykonywanych przez nie zadań i pozwoli w większym stopniu zapobiegać i eliminować ryzyka. Jeśli zmiany te zostaną uchwalone, 1 stycznia 2019 r. KNF przejdzie kolejną od momentu powstania w 1991 r. zmianę organizacyjną.

Dematerializacja papierów wartościowych

Problemy obligatariuszy GetBack przyczyniły się zapewne do przygotowania przez rząd propozycji zmian ustaw: o obligacjach, o funduszach inwestycyjnych (w zakresie certyfikatów inwestycyjnych) oraz o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowelizacje mają wprowadzić obowiązek dematerializacji tych instrumentów finansowych. Bez względu na to, czy emisja będzie miała charakter oferty publicznej czy prywatnej, papiery będą musiały być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), przy czym dla emisji przeprowadzanej w ramach oferty prywatnej obligatariusze nie będą musieli posiadać rachunku papierów wartościowych.

Projekt przewiduje też, że w przypadku emisji prywatnej emitent ma obowiązek zaangażować agenta emisji, będącego firmą inwestycyjną, którego zadaniem będzie weryfikacja zgodności działania emitenta z wymogami prawa, właściwego wykonania obowiązku dematerializacji i obsługi realizacji zobowiązań z wyemitowanych obligacji. Agent ma odpowiadać za szkody spowodowane nienależytym wykonywaniem obowiązków weryfikacyjnych.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla inwestorów ma być stworzenie centralnego repozytorium prowadzonego przez KDPW, zawierającego informacje o wyemitowanych przez poszczególnych emitentów papierach dłużnych, wartości takich emisji i stopniu realizacji oraz terminowości spłat i wykupu.

Fundusz Edukacji Finansowej

Projekt ustawy tworzy także specjalny fundusz, którego celem będzie finansowanie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie finansów, popularyzacja wiedzy z dziedziny rynków kapitałowych i instrumentów finansowych, a także współpraca w tym zakresie z resortem oświaty i wychowania. Fundusz prowadzony będzie przez KDPW.

Danuta Pajewska, radca prawny, praktyka transakcji i rynków kapitałowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy