UKE – raportowanie po nowemu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

UKE – raportowanie po nowemu

Już 31 marca upływa termin złożenia za poprzedni rok kalendarzowy raportu danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Będzie to pierwszy raport składany wg nowych zasad.

Trzy główne zmiany w raportowaniu

Na zakres zastosowania tego obowiązku i sposób jego spełnienia wpływają ostatnie zmiany do Prawa telekomunikacyjnego, które weszły w życie w grudniu 2018 r. Są one następujące.

  • Koniec z cenzusem przychodu

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 7 Prawa telekomunikacyjnego obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych objęci są wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Jest to istotne rozszerzenie zakresu obowiązku składania tzw. raportów z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego. Jeszcze w ubiegłym roku sprawozdania składali jedynie ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył 4 mln zł.

  • Koniec ze składaniem rocznych sprawozdań finansowych

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zwolnieni zostali z obowiązku składania Prezesowi UKE rocznych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe stanowiły podstawę do weryfikacji, czy dany podmiot przekroczył w poprzednim roku obrotowym próg przychodu wynoszący 4 mln zł. W przypadku przekroczenia tego progu na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciążył obowiązek złożenia do Prezesa UKE sprawozdania z działalności zgodnie z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego. Ponieważ obowiązkiem sprawozdawczym od 2019 r. objęci zostali wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni bez względu na osiągany przez nich przychód, zniesiony został obowiązek składania sprawozdań finansowych.

  • Koniec ze sprawozdaniami w formie papierowej

Od 2019 r. sprawozdania w zakresie danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych mogą być przekazywane Prezesowi UKE jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Zatem przekazanie sprawozdania tylko w formie papierowej będzie równoznaczne z niewywiązaniem się z obowiązku sprawozdawczego.

System PUE i co dalej?

W resorcie cyfryzacji trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Tymczasem raportowanie wygląda następująco. Składanie sprawozdań przedsiębiorstw telekomunikacyjnych odbywa się przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych UKE („PUE”). Korzystanie z PUE wymaga utworzenia profilu użytkownika. Profil przedsiębiorcy na PUE zakłada się w dwóch etapach:

  • założenie Profilu Zaufanego i utworzenie profilu osoby fizycznej,
  • utworzenie profilu przedsiębiorcy – osoba fizyczna, która posiada aktywny Profil Zaufany oraz otworzyła swoje konto w PUE, może przystąpić do utworzenia profilu przedsiębiorcy.

Co istotne osoba, która utworzyła profil danego przedsiębiorcy jako pierwsza, pozostaje jego administratorem i jako jedyna ma dostęp do niektórych ustawień związanych z profilem przedsiębiorcy. Administrator profilu przedsiębiorcy wskazuje z kolei użytkowników, którzy będą mogli złożyć formularz w imieniu przedsiębiorcy. Każda z osób uprawnionych do złożenia formularza w imieniu przedsiębiorcy musi posiadać Profil Zaufany oraz swoje indywidualne konto PUE.

Uprawnione osoby mogą wypełnić, podpisać i wysłać formularz. Proces wypełniania formularzy może być podzielony między kilka osób – np. dane mogą zostać wprowadzone przez pracownika, natomiast weryfikacją, podpisem formularza i jego wysyłką może zajmować się członek zarządu.

System nie weryfikuje na bieżąco uprawnień danej osoby do reprezentowania podmiotu. Weryfikacji tej dokonuje pracownik merytoryczny UKE odpowiedzialny za sprawozdania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Jest więc niezwykle ważne, żeby raporty były składane przez uprawnione do tego osoby – w przeciwnym wypadku złożenie sprawozdania nie będzie uznane za spełnienie obowiązku ustawowego.

Skutecznie, w imieniu przedsiębiorcy, sprawozdanie może złożyć jedynie osoba umocowana do reprezentacji zgodnie z danymi w KRS bądź CEiDG. W trakcie wypełniania formularza można załączyć do niego pełnomocnictwo opatrzone podpisem kwalifikowanym bądź co najmniej przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie papierowej do UKE.

Joanna Krakowiak, radca prawny, praktyka life science i postępowań regulacyjnych oraz praktyka transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Nina Kuśnierkiewicz, praktyka transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy