Treść pism i zamówień spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Treść pism i zamówień spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje szereg obowiązków informacyjnych dotyczących spółek kapitałowych i nie tylko, których niedopełnienie może powodować dotkliwe konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za zaniedbania w tym zakresie.

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej) albo spółki komandytowo-akcyjnej należy mieć na uwadze obowiązek informacyjny spółek dotyczący danych, które muszą się znaleźć na pismach i zamówieniach składanych przez spółki (zarówno papierowych, jak i elektronicznych) oraz na ich stronach internetowych.
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w pismach oraz na stronie internetowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być zawarte następujące dane:
  • firma spółki (jej nazwa), jej siedziba oraz adres,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców,
  • oznaczenie sądu rejestrowego właściwego dla spółki.
Przepisy dotyczące spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych dodatkowo nakładają obowiązek wskazania przy wysokości kapitału zakładowego wysokość kapitału wpłaconego.
Wyżej wskazane wymagania mają również zastosowanie do oddziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, które swoją siedzibę mają za granicą.
Sankcją za niedopełnienie obowiązku umieszczenia na pismach lub stronie internetowej spółki danych określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych jest kara grzywny w wysokości do 5 000 złotych (należy mieć na uwadze, że karane jest zarówno nieumieszczenie żadnych danych, jak i umieszczenie niepełnych danych). W przypadku spółek kapitałowych grzywnę można nałożyć na członków zarządu spółki, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – na komplementariusza uprawnionego do reprezentowania spółki. W przypadku spółek w likwidacji odpowiedzialność taką ponosi także likwidator. O nałożeniu grzywny decyduje sąd rejestrowy.
Należy pamiętać, że osobnej odpowiedzialności podlegają ww. osoby w przypadku podania nieprawdziwych danych spółek kapitałowych. W takim przypadku, jeżeli działanie to było umyślne, Kodeks przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku działania nieumyślnego karami są: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Warto więc pamiętać o właściwym umieszczaniu danych wymaganych przepisami na pismach i stronach internetowych spółek, aby uniknąć dotkliwych konsekwencji dla osób zarządzających spółkami.
Łukasz Koziński, Zespół Prawa Korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy