Szykują się masowe umorzenia postępowań kontrolnych w urzędach kontroli skarbowej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Szykują się masowe umorzenia postępowań kontrolnych w urzędach kontroli skarbowej

W Dzienniku Ustaw z 17 grudnia 2012 roku opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem od 1 stycznia 2013 roku m.in. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie nie jest już organem kontroli skarbowej właściwym miejscowo na terenie szeregu powiatów województwa mazowieckiego1 (w tym na obszarze Radomia, Płocka i Siedlec) w stosunku do kontrolowanych mających miejsce zamieszkania albo adres siedziby na obszarze tych powiatów.

W tej sytuacji postępowania kontrolne prowadzone przez m.in. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, jako że byłyby prowadzone przez organ kontroli skarbowej niewłaściwy miejscowo, powinny zostać umorzone.

Powyższa konkluzja wynika z faktu, że zmieniając powyższe rozporządzenie Minister Finansów nie przewidział przepisu przejściowego, który „utrwalałby” dotychczasową właściwość miejscową dyrektorów urzędów kontroli skarbowej w zakresie już prowadzonych postępowań kontrolnych.

Ponadto przepisem „utrwalającym” właściwość miejscową m.in. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w przypadku zmiany jego terytorialnego zasięgu działania nie może być art. 9a ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej2. Zgodnie z ww. przepisem organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy aż do dnia jego zakończenia, chociażby w toku postępowania zmieniły się podstawy właściwości (zasada perpetuatio offici). Jednakże, jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego3, normy prawne określające zasadę perpetuatio offici nie mają zastosowania w przypadku zmian terytorialnych zakresów działania organów podatkowych, a więc i organów kontroli skarbowej. Powyższe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtowało się na tle zmian w zakresie terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych przeprowadzonych w 2004 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych; Dz. U. Nr 209, poz. 2027).

W światle powyższych ustaleń zapowiadają się więc masowe umorzenia postępowań kontrolnych.

Radosław Teresiak, Zespół Doradztwa Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy

______________

1 Powiatów białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, lipskiego, łosickiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka, miasta na prawach powiatu Płock, miasta na prawa powiatu Radom oraz miasta na prawach powiatu Siedlce.

2 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 41 z 2011 r., poz. 214 ze zm.)

3 Wyrok NSA z 13 marca 2009 roku (II FSK 1822/07; LEX nr 596003); wyrok NSA z 10 stycznia 2006 roku (FSK 440/05; LEX nr 18748).