Sposoby dokapitalizowania spółki z o.o. | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sposoby dokapitalizowania spółki z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego, dopłata, a może pożyczka – jak wybrać formę dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokapitalizować na różne sposoby. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z trzema spośród nich.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały zgromadzenia wspólników i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać na mocy:

  1. dotychczasowych postanowień umowy spółki wskazujących na maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i na termin jego podwyższenia;
  2. zmiany umowy spółki (gdy umowa spółki nie określa maksymalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i terminu lub gdy podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest powyżej kwoty przewidzianej w umowie).

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak zarząd może wykorzystać przekazane już środki z chwilą podjęcia uchwały.

Koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (kwota, o jaką podwyższany jest kapitał zakładowy, jest podstawą opodatkowania podatkiem w wysokości 0,5%), który należy uiścić w ciągu 14 dni od chwili podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego; w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z agio nadwyżka przekazana na kapitał zapasowy jako agio nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych;
  • podwyższenie kapitału zakładowego dokonane poprzez zmianę umowy spółki związane jest dodatkowo z koniecznością uiszczenia opłaty notarialnej.

Dopłaty

Umowa spółki może przewidywać możliwość dokonania dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości (należy pamiętać, że dopłata jest niemożliwa, jeśli w umowie spółki nie zawarto zapisu o takiej możliwości). Dopłaty muszą być uiszczone równomiernie w stosunku do udziałów posiadanych przez wspólników. Uchwała zgromadzenia wspólników określa wysokość dopłat oraz termin ich dokonania. Dopłaty powinny być przekazywane na poczet kapitału rezerwowego spółki. Mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot taki może nastąpić po upływie miesiąca od ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

Koszty związane z dopłatami:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych, który należy uiścić w ciągu 14 dni od momentu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat (kwota wniesionych dopłat jest podstawą opodatkowania podatkiem w wysokości 0,5%).

Pożyczki

Kolejnym sposobem na poprawę kondycji finansowej spółki jest udzielenie spółce pożyczki. Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki powinny być ustalane na poziomie wartości rynkowej.

Trzeba jednak pamiętać o przepisach podatkowych związanych z tzw. cienką kapitalizacją, zgodnie z którymi nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot powiązany (udziałowca posiadającego nie mniej niż 25% udziałów tej spółki lub tzw. spółkę-siostrę, w której ten sam udziałowiec posiada co najmniej 25% udziałów), jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec ww. podmiotów w kapitale takiego udziałowca osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka przekracza tę wartość zadłużenia.

Pożyczki udzielone przez wspólników nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy pamiętać, że wierzytelność wspólnika z tytułu udzielonej pożyczki będzie traktowana jako wkład do spółki w sytuacji, gdyby ogłoszono upadłość spółki w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Powyżej opisane metody nie wyczerpują katalogu możliwych sposobów dokapitalizowania spółki. Wybierając najkorzystniejszą formę takiego dokapitalizowania, należy dokonać gruntownej oceny zastosowania konkretnego rozwiązania i analizy jego skutków, zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym.

Łukasz Koziński, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy