Potwierdzenie kwalifikacji trenerskich lub instruktorskich | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Potwierdzenie kwalifikacji trenerskich lub instruktorskich

Minister Sportu i Turystyki wydał rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu.

Osoby, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Szwajcarią, mogą, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, zwrócić się do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej z wnioskiem o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Ustawa przewidywała, że minister ten określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu, biorąc pod uwagę niezbędne informacje dotyczące rodzaju, przebiegu i czasu trwania kształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
Na tej podstawie 17 listopada 2010 roku Minister Sportu i Turystyki wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu. Zgodnie z rozporządzeniem we wniosku należy podać m.in. informacje dotyczące przebiegu i rodzaju kształcenia (w tym studiów podyplomowych, kursów i staży), tytuł naukowy oraz przebieg i rodzaj doświadczenia zawodowego. Należy również poinformować o miejscu zakładu pracy, zajmowanym stanowisku (rodzaju wykonywanych czynności) oraz okresie dotychczasowego zatrudnienia. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Klaudia Przybyłowicz