Od 20 lipca 2010 r. można przenosić decyzję środowiskową | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Od 20 lipca 2010 r. można przenosić decyzję środowiskową

Wraca możliwość istniejąca w polskim prawie do listopada 2008 roku. Jej brak był poważnym utrudnieniem dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

20 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Liczba wprowadzonych zmian jest znaczna, jednakże większość z nich ma charakter doprecyzowujący obowiązujące zapisy ustawy i wyjaśniający wątpliwości powstałe podczas obowiązywania dotychczasowych przepisów.
Dla inwestorów podejmujących realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko duże znaczenie ma wprowadzenie możliwości przeniesienia na inny podmiot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Taka możliwość istniała wprawdzie do listopada 2008 r., a więc zanim w Polsce weszły w życie zmienione przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko. Z nieznanych jednak przyczyn ustawodawca w tych przepisach nie przewidział procedury przeniesienia decyzji środowiskowej. Sytuację zmienia dopiero nowelizacja przepisów wchodząca w życie 20 lipca 2010 r.
Zgodnie z nowymi przepisami organ administracji jest obowiązany do przeniesienia decyzji środowiskowej na nowy podmiot, jeżeli dotychczasowy adresat wyrazi na to zgodę, a nowy inwestor przyjmie warunki zawarte w przenoszonej decyzji. Nowe przepisy precyzują ponadto, że stronami w postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Takie rozwiązanie powinno zapewnić, że postępowanie administracyjne będzie prowadzone szybko i sprawnie.
Dotychczasowy brak możliwości przeniesienia decyzji częstokroć utrudniał sprawną zmianę inwestora w toku procesu inwestycyjnego. Nierzadko nowy inwestor był zobowiązany do uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co w znaczny sposób opóźniało rozpoczęcie inwestycji. Istniejące poglądy dopuszczające „skonsumowanie” przeniesienia decyzji środowiskowej poprzez przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę były jednak dyskusyjne.