Likwidacja "Monitora Polskiego B" | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Likwidacja "Monitora Polskiego B"

Od stycznia 2013 roku zmniejszą się koszty przedsiębiorców związane z obowiązkami informacyjnymi. Obowiązkowe pozostanie tylko złożenie wymaganych prawem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Art. 23 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1378) przewiduje zniesienie dziennika urzędowego Monitor Polski B z dniem 1 stycznia 2013 roku. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, celem tego rozwiązania jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z obciążającymi ich obowiązkami informacyjnymi, które chociaż niezbędne z punktu widzenia przejrzystości działalności, stanowią barierę w dostępie do rynku.

W chwili obecnej obowiązek publikacji w Monitorze Polski B nakładają przede wszystkim przepisy ustawy o rachunkowości (Dz.U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223). Art. 70 tej ustawy (w brzmieniu do 1 stycznia 2013 roku) nakłada na kierownika jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu, obowiązek składania do ogłoszenia:

  1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego stanowiącego część informacji dodatkowej,
  2. bilansu,
  3. rachunku zysków i strat,
  4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
  5. rachunku przepływów pieniężnych,
  6. opinii biegłego rewidenta, oraz
  7. odpisu uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Poza ogłoszeniem w Monitorze Polskim B określone dokumenty sprawozdawcze muszą być także złożone do właściwego rejestru sądowego na mocy art. 69 ustawy o rachunkowości.

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązkowe pozostanie złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty i ewentualnie sprawozdaniem z działalności, do Krajowego Rejestru Sądowego. Wzmianka o złożeniu sprawozdania, zgodnie z art. 40 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 769), zostanie zamieszczona w dziale 3 KRS. Automatycznie wzmianka ta zostanie skierowana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 13 ustawy o KRS).

Zmiana ta wiąże się z istotnym obniżeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczeniem procedury publikacji: wspomniana wzmianka kierowana jest do publikacji w ramach opłaty za złożenie dokumentów do KRS w wysokości 250 zł. Dotychczasowe opłaty za publikacje w Monitorze Polskim B (regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”) wynoszą ok. 770 zł za stronę.

Istnieje także grupa podmiotów (spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itp.), które nie podlegają wpisowi do KRS, są jednak zobowiązane do publikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W ich przypadku sprawozdania będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, iż opłaty za publikację nie mogą być wyższe od ceny złożenia dokumentów do KRS.

Magdalena Kasiarz, Magdalena Medyńska, Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy