Lepszy zielony niż tani | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Lepszy zielony niż tani

Najczęściej stosowanym kryterium oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych jest cena, natomiast udzielanie „zielonych zamówień publicznych” wiąże się z zastosowaniem także kryteriów środowiskowych.
Uwzględnianie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych ma służyć nabywaniu produktów i usług, które mają ograniczony negatywny wpływ na środowisko.
Włączanie aspektów środowiskowych do zamówień publicznych zostało przewidziane m.in. w dyrektywach 2004/18/WE oraz 2004/17/WE. Tytułem przykładu można wskazać art. 26 dyrektywy klasycznej (2004/18/WE), który odnosi się do warunków realizacji zamówień. Określa on, że warunki te mogą dotyczyć względów społecznych i środowiskowych, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawnymi Unii Europejskiej oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach.
Z kolei na gruncie polskiego prawa przejawem polityki udzielania „zielonych zamówień publicznych” jest art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym ustawodawca dopuścił obok ceny również inne kryteria oceny ofert. Wśród nich znajduje się również kryterium zastosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, przy czym katalog wymienionych kryteriów ma charakter otwarty. Z kolei ust. 8 powołanego artykułu nakłada na Prezesa Rady Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia określającego inne niż cena obowiązkowe kryteria ocen ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
Dyspozycja art. 91 ust. 8 zmaterializowała się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Rozporządzenie ma zastosowanie do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N (pojazdy samochodowe do przewozu osób oraz ładunków) i wymusza uwzględnienie takich kryteriów jak zużycie energii, emisja dwutlenku węgla oraz emisja zanieczyszczeń.
W najbliższych latach można spodziewać się wzrostu znaczenia zielonych zamówień publicznych. Wynika to z rozwoju unijnego ustawodawstwa w tym zakresie, bowiem Komisja Europejska zakłada, że do 2015 roku 50 proc. zamówień udzielanych przez administrację centralną będzie zamówieniami „zielonymi”, natomiast dla administracji szczebla lokalnego termin na osiągnięcie pułapu 50 proc. został wyznaczony na rok 2020.
Zespół Infrastruktura, Transport i Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy