Kosztowne przeprosiny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Kosztowne przeprosiny

W przypadku naruszenia praw do znaku towarowego przedsiębiorca, który dopuścił się takiego naruszenia, może zostać zobowiązany nie tylko do zaprzestania naruszania, zapłaty odszkodowania oraz kosztów postępowania na rzecz uprawnionego ze znaku, ale również do poniesienia znacznych kosztów publikacji wyroku oraz przeprosin.

Z naszej dotychczasowej praktyki wynika, że w przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia znaku towarowego, sądy bardzo często uwzględniają roszczenie o publikację wyroku. W przypadku gdy naruszenie znaku jest równocześnie czynem nieuczciwej konkurencji, sądy często zasądzają też publikację przeprosin. Najczęściej zasądzana publikacja przybiera formę informacji o wyroku i zawiera datę wydania wyroku, nazwę uprawnionego, którego prawa zostały naruszone, nazwę naruszyciela oraz informację, jakich działań sąd zakazał naruszycielowi i jakie działania nakazał w celu usunięcia skutków naruszenia. W oświadczeniu o przeprosinach naruszyciel przyznaje, że popełnił czyn nieuczciwej konkurencji na szkodę uprawnionego ze znaku towarowego, za co przeprasza.

Przedsiębiorcy dopuszczający się naruszania praw ze znaku towarowego przeważnie nie uświadamiają sobie, że nakazanie przez sąd publikacji wiąże się z dużymi kosztami, znacznie przewyższającymi zasądzone od nich koszty procesu.

Nasza praktyka pokazuje, że sądy często nakazują publikację wyroku lub przeprosin w prasie ogólnopolskiej, gdyż jest to skuteczny sposób na przekazanie informacji jak największej liczbie konsumentów, którzy mogli mieć do czynienia z naruszeniem znaku towarowego. Dotyczy to zwłaszcza tych konsumentów, którzy nie byli stałymi klientami naruszyciela, lecz zakupili towar lub usługę naruszającą znak jednorazowo. Koszt takiej publikacji może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Taka kwota wynika stąd, że sąd nakazuje publikację w rozmiarze co najmniej ¼ strony oraz może nakazać kilkukrotną publikację w kilku czasopismach. Co więcej, oddzielnie zasądzana jest publikacja wyroku, a oddzielnie publikacja przeprosin.

Koszty publikacji wyroku lub przeprosin będą bardzo wysokie w przypadku, gdy sąd nakaże ich emisję w telewizji lub radiu. Taki nakaz jest uzasadniony zwłaszcza wtedy, gdy naruszyciel w tych właśnie mediach reklamował towary lub usługi naruszające znak towarowy.

Koszty publikacji wyroku i przeprosin mogą być niższe, jeśli sąd nakaże ją jedynie w prasie branżowej. Taka publikacja jest zwykle zasądzana, gdy naruszyciel ze względu na specjalistyczną naturę towarów kieruje swoją ofertę do wąskiej grupy odbiorców, a przy tym nie prowadzi działalności na skalę ogólnopolską ani nie reklamuje swojej działalności na taką skalę.

Stosunkowo najniższe koszty wiążą się z opublikowaniem wyroku i przeprosin na stronach internetowych naruszyciela. Nasza praktyka pokazuje, że gdy działalność naruszająca znak towarowy prowadzona jest w internecie, sądy chętnie zasądzają taką publikację. W ocenie sądów takie miejsce publikacji pozwoli efektywnie przekazać klientom naruszyciela informacje o dopuszczeniu się przez niego naruszenia znaku towarowego. Należy przy tym wskazać, że gdy działalność naruszyciela nie ogranicza się tylko do internetu, lecz prowadzona jest na szeroką skalę i jest intensywnie reklamowana, publikacja na stronach internetowych jest zasądzana obok publikacji w prasie ogólnopolskiej.

Przedsiębiorcy dopuszczający się naruszenia praw do znaków towarowych muszą więc liczyć się z faktem, że w razie uznania przez sąd, że do takiego naruszenia doszło, mogą zostać zobligowani do poniesienia dodatkowych wysokich kosztów publikacji wyroku oraz przeprosin za takie naruszenie. Wysoki koszt takich publikacji nie stanowi żadnego argumentu przemawiającego za odstąpieniem od ich zasądzenia. Sam fakt dokonania naruszenia co do zasady stanowi wystarczającą podstawę, aby taką publikację nakazać.

Katarzyna Pikora, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy