Komisja europejska proponuje patent wspólnotowy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Komisja europejska proponuje patent wspólnotowy

Być może już wkrótce zapewnienie ochrony patentowej w Unii Europejskiej będzie znacznie tańsze i prostsze. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem rozporządzenia, które wprowadzi patent wspólnotowy do porządku prawnego Unii Europejskiej.

Idea patentu wspólnotowego powstała już w latach 60. poprzedniego stulecia, jednak nie znalazła odzwierciedlenia w przepisach prawnych.Obecnie ochronę patentową można uzyskać w Europie na dwa sposoby. Po pierwsze, uzyskując patent krajowy, który jest przyznawany w każdym państwie przez krajowe urzędy patentowe z ważnością na obszarze państwa członkowskiego. Po drugie, jako patent europejski przyznawany przez Europejskie Biuro Patentowe (EPO) na obszar jednego lub większej liczby państw-sygnatariuszy Konwencji Monachijskiej na podstawie przepisów Konwencji o Patencie Europejskim podpisanej w Monachium 5 października 1973 r.
Obydwa rozwiązania są stosunkowo drogie, bowiem nawet patent europejski wymaga oddzielnego zatwierdzenia w każdym kraju będącym stroną Konwencji Monachijskiej, co generuje spore koszty tłumaczenia skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dokumentów.
Patent wspólnotowy miałby stanowić trzecią możliwość, zapewniając podobnie jak wspólnotowy znak towarowy ochronę patentową na całym obszarze Unii Europejskiej. Jednocześnie przewiduje się ustanowienie jednego dla całej Unii Europejskiej Wspólnotowego Sądu do spraw Własności Intelektualnej.
Sytuacja uległaby zatem znacznemu uproszczeniu. Patent wspólnotowy byłby wydawany przez EPO, postępowanie o udzielenie patentu prowadzone byłoby tylko w jednym języku zgodnie z procedurą udzielania patentu europejskiego, a po udzieleniu patentu i przetłumaczeniu dokumentacji na kolejne dwa oficjalne języki EPO dalsze tłumaczenia nie byłyby już potrzebne. W założeniach nowej regulacji w charakterze oficjalnych języków patentu wspólnotowego wstępnie przyjęto angielski, niemiecki i francuski. Właśnie ta kwestia pozostaje kością niezgody pomiędzy państwami członkowskimi i może spowodować spowolnienie prac nad projektowanym rozporządzeniem, a wręcz uniemożliwić jego przyjęcie.
Uważa się, że wprowadzenie w życie idei patentu wspólnotowego będzie miało korzystny wpływ na rozwój gospodarki innowacyjnej, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Patent wspólnotowy może pozytywnie oddziaływać na swobodny przepływ towarów i usług, jak również ułatwić inwestycje zagraniczne. Co więcej, istnienie jednego sądu wspólnotowego właściwego do oceny ważności patentu oraz naruszania praw z niego wynikających z pewnością wpłynie na zwiększenie pewności prawa.
Agnieszka Matusik, Zespół Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy